AnasayfaArtvin'den HaberlerBORÇKA BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

BORÇKA BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

BORÇKA BELEDİYESİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

1-1

Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2016 Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

BORÇKA-Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2016 Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın başkanlığında yapılan toplantıda, Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Kasım birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile 01 Kasım 2016 gün ve saat 13.00 de Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı.

 

Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2016 Meclis toplantısında şu kararlar alındı:

 

Gündemin 1. maddesi gereği, Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucu Meclis üyelerinden Hasan Gödemir, Nurettin Okuyan ve Ziver Yılmaz mazeret belirtmeden katılmadıkları diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek, birleşim açıldı.

 

Gündemin 2. maddesine geçildi. Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

 

Gündemin 3. maddesine geçildi.  Ekim 2016 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin 4. Maddesine geçildi. 2017 Mali yılı Bütçesi Belediye Encümen tarafından incelendikten sonra Meclis’e, Meclis tarafından Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen bütçe tasarısının plan ve bütçe komisyonca rapor haline getirilip meclise sunulan 2017 yılı bütçe tasarısı maddeler halinde görüşülüp, her madde için ayrı ayrı oylama sonucu;

 

2017 Mali Yılı Gider Bütçesi’ne;

 

46-08-07-02 Özel Kalem Müdürlüğü birimi için: Personel giderler, Sosyal Güvenlik Kurumu pirim giderleri mal ve Hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 815.530,06.TL.

 

31 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü Birimi için: Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu pirim giderleri mal ve hizmet alımları, cari transfer ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 149.843,90. TL.

 

32-01 Mali İşler Müdürlüğü biriminin genel kamu hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 525.690,91.TL.

 

34 Zabıta Amirliği birimi için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumları pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 271.712,89 TL

 

39-1 Fen İşleri Müdürlüğü biriminin genel kurum hizmetleri için: personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu devlet pirim giderleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye giderleri ve yedek ödeneklere ait fonksiyonlara 8.237.221,24. TL.

Toplam: 9.999.999,00.TL ödenek konulduğu görüldü.

 

2017 Mali Yılı Gelir Bütçesi’ne

01- Vergi gelirlerinin;

02- Mülkiyet üzerinde alınan vergiler bölümüne: 410.676,05.TL

03- Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bölümüne: 47.552,44.TL

06- Belediye harçlar bölümüne: 396.268,39.TL

09- Başka yerde sınıflandırılmayan bölümüne: 3.183,48.TL

03- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

01- Mal ve Hizmet satış gelirleri: 890.210,57.TL

06- Kira gelirleri: 476.102,70.TL

04- Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

02- Merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yard.: 127.338,75.TL

04- Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar: 26.282,73.TL

05- Diğer gelirler

01- Faiz gelirleri bölümüne: 1.912,00.TL

02- Kişi ve kurumlardan alınan paylar: 5.473.650,82.TL

03- Para cezaları bölümüne: 154.461,08.TL

09- Diğer çeşitli gelirler: 9.559,97.TL

06- Sermaye Gelirleri

01- Taşınmaz satış gelirleri: 1.875.335,97.TL

02- Taşınır satış gelirleri: 95.038,01.TL

08- Alacaklardan tahsilat

01- Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne: 12.426,04.TL olmak üzere toplam 9.999.999,00. TL gelir tahmini öngörüldüğü anlaşıldı.

Gelirler bütçe üzerindeki görüşmeler incelemeler ve tespitlerden sonra her maddeler için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2017 yılı gelir bütçesi;  Oy birliği ile kabul edildi.

 

2017 Mali yılı bütçesinin geneli üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda 9.999.999,00.TL gider, 9.999.999,00.TL gelir olmak üzere tahmin edilen Borçka Belediyesi 2017 Mali Yılı bütçesinin kabulüne ve 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmasına, Gelir bütçesinin oluşturan gelir türlerinin 2017 yılı rayiçlerine ilişkin ayrı bir cetvel hazırlanarak Bütçeye eklenmesine ve birlikte uygulanmasına: Ad okunarak yapılan oylama sonucunda 01.11.2016 tarihli birleşimde oy birliği ile kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri Belediye Başkanı Aslan Atan’ın 2017 Mali yılı bütçesinin Milletimize ve Belediyemize hayırlı olması dileğiyle bütçe konuşması sona erdi. 01 Kasım 2016

İçme suyu inşaatı işinde kullanmak üzere maliyetin yüzde 50’sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Su ve Kanalizasyon Altyapı Projeleri (SUKAP) ödeneğinden, kalan yüzde 50’sinin ise İller Bankası AŞ’den tahsis edilecek 7.227.500.(yedi milyon iki yüz yirmi yedi bin beş yüz)’lik kredi ile karşılanmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (yüzde 40’ın dışında ve yüzde 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası AŞ’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası AŞ’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası AŞ’den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Aslan Atan’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanmak üzere İller Bankası A.Ş. den 9.258.281.- (dokuz milyon iki yüz elli sekiz bin iki yüz seksen bir) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (yüzde 40’ın dışında ve yüzde 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Aslan Atan’ın yetkilendirilmesine oy birliği karar verilmiştir.”

 

Toplantı gündem ve gündem dışı başka bir konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın teşekkür ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.

HAYATİ AKBAŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borçka Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısını Yaptı

ARTVİN AA – Borçka Belediye Başkanlığı Kasım 2016 Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın başkanlığında yapılan toplantıda;

Ekim ayındaki toplantı tutanaklarının gözden geçirilmesi,

2017 yılına ait gelir-gider bütçe tasarısının görüşülmesi,

İçme Suyu İnşaat İşi için İller Bankasından kredi talebinin görüşülmesinde; Merkezi Bütçe Kanununun ilgili maddeleri uyarınca SUKAP kapsamında yürütülecek söz konusu işte kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den temin edilecek kredi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) bendinde belirlenen toplam borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Aslan Atan’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile kararı,

Kanalizasyon İnşaat İşi için İller Bankasından Kredi talebinin görüşülmesinde; Kanalizasyon İnşaatı işinde kullanmak üzere İller Bankası A.Ş. den 9.258.281 TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediye gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Aslan Atan’ın yetkilendirilmesine oy birliği  karar verildiği,

Toplantı gündem ve gündem dışı başka bir konu olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’ın teşekkür ve kapanış konuşmasıyla sona erdi.