Resmi Senet

ARTVİNLİLER HİZMET VAKFI RESMİ SENEDİ

BÖLÜM I

 KURULUŞ, MERKEZ VE ŞUBELER, AMAÇ VE ÇALIŞMAKONULARI HUKUKİ DURUMU

MADDE 1- Yasalar ile bu Resmi Senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere “ARTVİNLİLER HİZMET VAKFI” kurulmuş olup, izleyen maddelerde vakıf kısa adı ile anılmıştır.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 2- Vakfın merkezi İstanbul’da olup, merkez adresi “Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi 1.Blok No:6 Kat:3 D:6 Gayrettepe-Beşiktaş/ İSTANBUL” olup, merkezin il sınırları içinde başka bir adrese nakli durumunda, vakıf resmi senedinde değişiklik yapılması gerekmez. Merkez adres değişikliği vakıflar genel müdürlüğü ve ilgili yerlere bildirilir. Vakıflar genel müdürlüğünden izin almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açılabilir

 AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

 MADDE 3- Vakıf ,eğitim, bilim, sağlık ,çevre, spor, kültür sanat ve insan hakları gibi tüm çalışmaları Artvin ve ilçelerini kapsayacak şekilde hayata geçirmeyi ana prensip olarak kabul eder. Bu amaç doğrultusunda Vakfın genel olarak hizmet ve faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

 

 1. Artvinliler arasında birlik ve beraberlik ile dayanışmayı güçlendirecek çalışmalar yapmak, gereken program ve projeleri hayata geçirmek.
 2. Olanakları kıt ve başarılı Artvinli öğrencilere, burs, eğitim araç ve gereçleri sağlama ,barınma sorunlarına çözüm bulma gibi konularda destek vermek.
 3. Yardıma muhtaç duruma düşmüş hemşerilerin sorunları ile ilgilenmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak.
 4. Artvin’in örf adet ve geleneklerinin, halk oyunlarının, halk ozanlarının, yöresel müzik ve ezgilerinin özünü koruyarak gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak.
 5. Artvin de kültür, sanat ve folklor akademisinin kurulması için gerekli çalışmaları yapmak, bu yolda proje geliştiren kurum ve kuruluşlara destek olmak.
 6. Artvin de faaliyet gösteren amatör ve profesyonel spor kulüplerine destek olmak.
 7. Artvin ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde olmak, ortak hizmet projelerini hayata geçirmek.
 8. Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümlerinde anma geceleri düzenlemek, tanıtım amaçlı sanatsal ve kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak.
 9. Artvin insanının ekonomik ve kültürel gelişimine destek amacıyla projeler üretmek ve bu projeleri mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşarak birlikte hayata geçirmek.
 10. Bülten ve dergi gibi neşriyat yayımlamak.
 11. Sosyal ve kültürel amaçlı yurt içi ve yurt dışı toplantı ve seyahatler düzenlemek.
 12. Artvin’e hizmet amacıyla kurulmuş olan dernek ve vakıflarla işbirliği içerisinde olup, çalışmalarına destek olmak.
 13. Artvin’in tabiat varlıklarının ve doğal çevresinin bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması için eğitici çalışmalar yapmak.
 14. Özendirici ödüller koymak ve vakfa katkıda bulunanları ödüllendirmek.
 15. Artvinlilerin yoğun bulunduğu yörelerde amaçları gerçekleştirmek için vakıf şubeleri açmak.
 16. Yasaların ön gördüğü diğer faaliyetleri de yapmak.

 VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

 MADDE 4-Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VARLIĞI

MADDE5-Kurucu üyeler Vakfa 500.000.000.-(Beşyüzmilyon) TL, Vakfın ilk kuruluş varlığı olarak ödemiş bulunmaktadır. Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük eder ve bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynı haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir

VAKFIN GELİRLERİ

 MADDE 6-

 1. İktisap edeceği taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul kıymetlerin kira, irat, faiz, temettüleri ile bunların satışından elde edilecek tutarlar,
 2. Vakfın sahibi veya ortağı olduğu iktisadi işletme gelirleri.
 3. Seçilmiş mütevelli katılma bağışları.
 4. Vakfa yapılacak amacına uygun, şartlı veya şartsız, ölüme bağlı veya bağlı olmayan bağışlar. Vakıf yönetimi yıl içinde elde edilen bürüt gelirin %20’ sini yönetim, idame masrafları ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, %80’ ini ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsis ile zorunludur.
 5. Diğer gelirler.

 BÖLÜM II

 YÖNETİM HÜKÜMLERİ

 VAKFIN ORGANLARI

 MADDE 7- Vakfın Organları aşağıda gösterildiği gibidir:

 • Mütevelli Heyeti
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Danışma Kurulu
 • Etik Kurulu

 MÜTEVELLİ HEYETİ

 MADDE 8- Mütevelli heyeti vakfın karar organı olup, oluşumu ve diğer üyeliklerle ilgili hükümleri aşağıdaki gibidir:

 1. Kurucu mütevelli: Vakfın kuruluşunda vakfeden olarak kuruluş resmi senedinde ismi yazılı olan gerçek kişilerdir. Kurucu mütevellinin vefatı halinde yerini, yasal halefi veya mütevellinin sağlığında tayin etmiş olduğu halefi alabilir. 85 yaşını geçmiş veya vakıf amaçları için çalışamayacak derecede rahatsızlığı olan kurucu mütevelli yerini tayin edeceği bir halefine bırakabilir.
 2. Seçilmiş mütevelli: Eşi veya kendisi Artvin kökenli olan, vakıf amaçlarını benimsemiş, vakfa en az üç cumhuriyet altını tutarında bağış yapan veya bu tutardan az olmamak üzere vakfa katkı sağlamış ya da sağlayabilecek alt yapıya sahip, bir mütevelli üyenin kefaleti altında, yönetim kurulunun önerisi ve mütevelli heyeti kararı ile seçilen gerçek veya tüzel kişidir. Her dönemde vakfa alınacak yeni mütevelli sayısı, o dönemin başındaki kayıtlı mütevelli sayısının yüzde beşinden fazla olamaz. Yeni mütevelliler, mütevelli oldukları toplantıyı takip eden mütevelli heyet toplantısında oy kullanamaz.
 3. Vakıf mütevellisi, birbirini takip eden üç mütevelli heyeti toplantısına katılmadığı takdirde, mütevelli üyeliği kendiliğinden düşer. Yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olanlar için bu kural uygulanmaz.
 4. Artvin milletvekilleri, Artvin valisi ile Artvin il ve ilçe belediye başkanları görevleri müddetince vakfın “Doğal Üyeleridir.” Seçme ve seçilme hakları yoktur. Kamu görevi sona eren eşi veya kendisi Artvin kökenli olan doğal üye, talebi halinde yönetim kurulu teklif ve mütevelli heyet kararı ile vakfın seçilmiş mütevellisi olur.
 5. Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesi için vakfa önemli maddi ve manevi katkıları sağlamış, 75 yaş üstü kişilere, yönetim kurulu önerisi ve mütevelli heyet kararı ile “Onursal Üye” unvanı verilebilir. Onursal üyelere, “Vakıf Onursal Üyelik Belgesi” verilir. Mütevelli üye olmayan onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Aksine bir mütevelli heyeti kararı olmadığı sürece, onursal üye statüsü ömür boyu devam eder.
 6. Vakıf amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinde yararlı olacağı düşünülen gerçek kişilere yönetim kurulu teklifi ve mütevelli heyet kararı ile “Fahri Üye“ unvanı Fahri üyeler herhangi nam altında giriş aidatı ödemezler. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

 MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI KURALLARI

 MADDE 9-

 1. Mütevelli heyet, her yıl olağan olarak Ekim ayında toplanır.
 2. Yönetim kurulu kararı ile belirlenen mütevelli heyet toplantı günü, saati, gündemi ve yeri toplantı tarihinden en az 15 gün evvel e-posta, SMS ve posta gibi yollarla mütevelli heyet üyelerine ve ilgili mercilere bildirilir.
 3. İlk toplantı, kayıtlı mütevelli üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla başlar. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise, en az bir hafta sonra ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmayıp, katılanlarla çalışmalara başlar. Toplantılarda kararlar, katılan mütevellilerin salt çoğunluğuyla alınır.
 4. Mütevelli heyet toplantısı, vakıf başkanı ya da yardımcısı, yokluklarında yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşan divan heyeti açık oyla seçilerek gündem maddelerinin tatbikine geçilir. Toplantıda hazır bulunan mütevellilerin en az onda biri tarafından verilen gündem değişikliği önerileri görüşülerek gündem kesinleştirilir. Mütevelli heyet toplantısında ancak kesinleşen gündem maddeleri görüşülebilir.
 5. Mütevelli heyet toplantılarında mütevelliler vekâleten temsil edilemez.

 OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

 MADDE 10-Mütevelli heyet aşağıdaki hallerde, yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

 1. Mütevelli heyet üyelerinin beşte birinin, aynı konuda yönetim kuruluna yazılı olarak başvurmaları halinde,
 2. Yönetim kurulunun salt çoğunlukla alacağı kararla,
 3. Denetleme kurulunun, vakıf hesapları ile ilgili olarak gerek görmesi ve bu konuda oy birliği ile karar alması halinde, toplantıya çağrı ve toplantı kurallara göre yapılır. Olağanüstü mütevelli heyet toplantısında sadece toplantıya neden olan konu görüşülür.

 MÜTEVELLİ HEYET GÖREV VE YETKİLERİ

 MADDE 11 – Mütevelli heyetin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim kurulu ile denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini, danışma kurulu üyeleri ile etik kurulu üyelerini seçmek. Doğal, onursal ve fahri üye tekliflerini karara bağlamak. Yeni vakıf mütevellisi olarak önerilen kişi veya kurumlar hakkında karar vermek. Mütevelli ve diğer üyeliklerle ilgili üyelikten çıkarma önerilerini karara bağlamak.
 2. Geçen dönemin yönetim kurulu çalışma raporunu, gelir/gider çizelgelerini, bilançosunu, denetleme kurulu raporlarını incelemek ve vakıf başkanı ile yönetim kurulunun aklanmaları hakkında karar vermek.
 3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan gelecek döneme ait çalışma programı, bütçe, bütçe yönetmeliği, plâsman planı gibi teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
 4. Vakfın defterlerini, yazışmalarını, her türlü evrakını, malvarlığını incelemek, gerektiğinde Denetleme Kurulu dışında özel denetçi tayin ederek inceletmek.
 5. Vakıf resmi senedi ve yönetmeliklerde teklif edilen değişiklik önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
 6. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları hakkında her türlü tasarrufta bulunmak. Vakfa ait gayrimenkul malların satılarak veya trampa edilerek değerlendirilmesinin konuşulup karara bağlanacağı mütevelli heyet toplantılarında toplantı nisabı kayıtlı mütevellilerin 2/3 ü olup, toplantı karar nisabı oylamaya katılanların salt çoğunluğudur.
 7. Yönetim kurulunun vakfın dağılması hakkındaki teklifini değerlendirerek karar vermek.
 8. Yasalardan ve vakıf resmi senedinden kaynaklanan, vakıf için gerekli olan diğer görevleri de yapmak.

 YÖNETİM KURULU

 MADDE 12- Yönetim kurulu vakfın yetkili icra organı olup, mütevelli heyet üyeleri arasından seçilen, 13 asıl üye ile her asıl üyenin yedeği olarak seçilen 13 üyeden oluşur. Artvin’in merkezi ile her ilçesinin vakıf yönetiminde temsili esastır. Bu amaçla yönetim kurulu üyesi olarak, Artvin merkez ve ilçeleri kökenli mütevelliler arasından en az birer asıl ve yedeğinin seçilmesi temel ilkedir. Deneyim ve birikimlerinden yararlanmak adına ve de kendisinin kabul etmesi durumunda, bir önceki dönem vakıf başkanı yönetim kurulu asıl üyeliğinin doğal adayıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren asıl üyenin yerine, o üyenin yedeği göreve gelir.

 YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

 MADDE 13- Yönetim kurulu yapacağı ilk toplantıda gizli oyla bir başkan, bir başkan vekili, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman ile vakfın hizmet konularına ilişkin görevli yönetmenler seçer. Genel sekreter ve sayman vakıf başkanının teklif ettiği adaylar arasından seçilir. Başkanın yokluğunda başkan vekili veya başkan yardımcısı vakfı temsil eder. İhtiyaç halinde yönetim kurulu üyelerinden birisine de temsil yetkisi verilebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KURALLARI

 MADDE 14- Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen veya özürlü olsa bile bir sene içinde altı toplantıda bulunmayan üye, yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır ve yerine yedeği göreve çağrılır. Toplantı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açılır. Karar yeter sayısı katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Gündemin saptanması ve toplantıya davet vakıf başkanı tarafından yapılır.

 YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 MADDE 15- Yönetim kurulu; vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için gereken bütün iş ve işlemleri yapmakla ve vakfı kanunlar ile işbu resmi senet hükümlerine uygun olarak idare ve temsil ile görevli, yetkili ve sorumludur. Başlıca görevleri şunlardır:

 1. Vakfı temsil etmek, vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit etmek,
 2. Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu, bütçe ve yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve mütevelli heyetin onayına sunmak,
 3. Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin uygulama yönetmeliklerini onaylamak,
 4. Olağan ve olağanüstü vakıf mütevelli heyet toplantıları için çağrıda bulunmak ve toplantı gündemlerini hazırlamak.
 5. Vakıf resmi senedinde öngörülen değişiklikleri karara bağlamak ve mütevelli heyet onayına sunmak,
 6. Şubelerin açılması, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulması gibi iş ve işlemleri yapmak,
 7. Vakfın amaçları doğrultusunda, sürekli ya da geçici çalışma grupları oluşturmak, proje ve çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamalar için yetki vermek ve izlemek,
 8. Vakıfta profesyonel olarak çalışacak kadroyu atamak, çalıştırmak ve gerektiğinde işlerine son vermek,
 9. Vakfa mütevelli olmak için yapılan başvuruları incelemek, uygun görülenleri mütevelli heyetin onayına sunmak,
 10. Mütevelli heyetin onayına sunulmak üzere, yeni dönem danışma kurulu üye adaylarını belirlemek,
 11. Danışma ve Etik kurulu üye adaylarını belirlemek ve mütevelli heyetin onayına sunmak,
 12. Gerektiğinde danışma kurulunu toplantıya çağırarak, vakıf çalışmalarıyla ilgili tavsiye ve önerileri paylaşmak,
 13. Onursal ve fahri üye tekliflerini mütevelli heyet toplantı gündemine almak,
 14. Doğal üyelerin seçilmiş mütevelli olmaları için mütevelli toplantısına öneri sunmak,
 15. Mütevelli heyet kararlarını uygulamak;
 16. Yasalar ile vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak.

 DENETLEME KURULU

 MADDE 16- Denetleme kurulu, mütevelli heyet tarafından seçilen üç asıl ile üç yedek üyeden oluşur ve görev süresi iki yıldır. Denetleme kurulu üyelerinin mali konularda uzmanlıklarıyla tanınan ve denetim yapma becerisi olan mütevelliler arasından seçilmesine özen gösterilir. Denetleme Kurulu, yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan ve bir yazman seçerek sonucu yazı ile yönetim kuruluna bildirir. Denetleme Kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 MADDE 17-Denetleme kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 1. Denetleme kurulu, vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda tetkik eder. Yılda en az iki toplantı yaparak, vakfın defterlerini, gelir/gider hesaplarını ve yazışmalarını inceler. İnceleme sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar hakkında yönetim kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunur. Dönem sonu denetim raporları ile varsa öneri ve tavsiyeleri de içeren raporları, mütevelli toplantısına sunulmak üzere yönetim kuruluna verir.
 2. Yapılan denetim ve incelemelerde vakıf resmi senedine, mütevelli heyet kararlarına ve bütçeye aykırı tasarrufların olması durumunda, gerek görürse vakıf meclisini olağanüstü toplantıya çağırır.
 3. Denetleme Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarına izleyici olarak katılma hakkı vardır.

 MADDE 18-Denetleme kurulu üyeleri, Vakıf yönetim kurulu toplantılarına da katılarak çalışmalarını izleyebilirler.

 ÜCRETSİZ ÇALIŞMA

MADDE 19-Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu üyeleri, çalışma ve hizmetleri karşılığında ücret almazlar. Yönetim kurulu kararıyla özel amaçlarla yaptırılacak çalışmalar için ücret verilebilir.

 DANIŞMA KURULU

 MADDE 20- Danışma kurulu, vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin çalışmalarına yönelik danışma organı olup, oluşum ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulunun teklif ettiği mesleki yeterliliğe sahip, deneyimli, üretken, vakıf amaç ve çalışma konularında katkı verebilecek, mütevelli olan veya olmayan uzman kişiler arasından mütevelli heyetçe seçilen 35 üyeden oluşur.

Vakıfta başkanlık yapmış tüm mütevelli üyeler danışma kurulunun doğal üyesidir. Danışma kurulu üye adayları teklif edilirken, değişik meslek ve iş gruplarından olmaları hususuna özen gösterilir. Danışma kurulu yapacağı ilk toplantıda bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Görev süreleri iki yıldır. Herhangi nedenle görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine yönetim kurulunca gösterilen adaylar arasından ilk mütevelli heyet toplantısında seçim yapılır. Seçilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar. Görev süresi sona eren danışma kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

 DANIŞMA KURULU TOPLANTI KURALLARI

 MADDE 21- Danışma Kurulu, Aralık, Mart, Haziran ve Eylül ayları olmak üzere yılda dört defa olağan ve ihtiyaç duyulduğu her zaman olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü danışma kurulu toplantılarında, danışma kurulu başkanı tarafından hazırlanan ve vakıf yönetim kurulunun da önerilerini içeren gündem maddeleri görüşülür ve karara bağlanır. Danışma kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

DANIŞMA KURULUGÖREV VE YETKİLERİ

 MADDE 22- Danışma kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Vakıf amaç ve hizmet konularında gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak çalışma yapılabilmesi için gerekli olan yöntemler, programlar, projeler geliştirmek ve önerileri yazılı olarak vakıf yönetimine sunmak.
 2. Yönetim kurulunun talebi doğrultusunda ihtiyaç duyduğu konularda, inceleme yaparak rapor hazırlamak ve danışmanlık yapmak.
 3. Yönetim kurulunca yapılan uygulamaların, dönem çalışma programına göre yapılıp yapılmadığını mütevelli heyet adına değerlendirmek, ortaya çıkan aykırılıkları ve önerileri yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek ve takipçisi olmak.
 4. Dönem içinde yapılan olağan ve olağanüstü danışma kurulu toplantı sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna, tüm dönemi kapsayan çalışma raporunu ise yazılı olarak mütevelli heyet toplantısına sunmak.
 5. Mütevelli heyetinin ve yönetim kurulunun vereceği vakıf çalışma konularıyla ilgili diğer görevleri de yapmak.

 ETİK KURULU

 MADDE 23-Vakfın amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunan, vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışan yada Artvinliler Hizmet Vakfı kimliğine ve etik değerlerine aykırı hareket eden mütevelli üyeler hakkında araştırma ve soruşturma yapmakla görevli etik kurulu, yönetim kurulu tarafından önerilecek adaylar arasından beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Etik kurulu üyeleri, mütevelli heyet tarafından seçilir. Etik kurulunun görev süresi iki yıldır. Etik kurulu kararları salt çoğunlukla alır. Vakıf resmi senet ve teamüllere, genel iş ahlakı ilkelerine ve yasalara karşı olumsuz davranışlarda bulunan ve bu davranışları ile vakıf onurunu zedeleyeceği kaygısını uyandıran mütevelliler, yönetim kurulu kararı ile etik kuruluna sevk edilir. Etik kurulu yaptığı inceleme sonunda mütevelli ile ilgili kararını yazılı olarak yönetim kuruluna sunar. Etik kurulu, mütevelli üyenin kusurlu olduğu kanaatine vardığı takdirde üye hakkında;

 1. Uyarı cezası verebilir,
 2. Kınama cezası verebilir,
 3. İhraç kararı alınmasını yönetim kuruluna önerebilir.

 

İhraç uygulamalarında nihai kararı, yönetim kurulunun önerisi ile mütevelli heyeti verir. Etik Kurulu uygun olmaları halinde Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

 BÖLÜM III

 ÇALIŞMA DÖNEMİ VE MALİ UYGULAMALAR

 ÇALIŞMA DÖNEMİ

 MADDE 24- Vakfın çalışma ve hesap dönemi, 1 Ocak’ ta başlar ve 31 Aralık’ ta sona erer. Vakfın kuruluş yılında çalışma ve hesap dönemi, vakfın tesciline ilişkin mahkeme kararının tarihinden itibaren başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

MALİ UYGULAMALAR 

 MADDE 25- Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıdadır:

 1. Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin %20 veya ilerde yasal olarak belirlenecek oranlara göre, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup, kalan %80’ini ise vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.
 2. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.
 3. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması esastır. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile fonda tutulabilir.
 4. Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler başka amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da vakfın malvarlığını artıracak yatırımlar için kullanılabilir.
 5. Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konarak uygulama yapılır.
 6. Kurulacak eğitim tesislerinde en az %10 kapasite, yetenekli ancak maddi olanaklardan yoksun öğrencilere tahsis edilir.

 YEDEK AKÇE

 MADDE 26- Bir çalışma dönemi içinde, vakıf gelirleri, plâsman ve vakfa bağlı işletmelerden elde edilen net gelirler toplanır ve vakıf yedek akçe hesabına alınır. Bu net gelirden yönetim giderleri ile ilgili kanun gereğince saptanacak denetleme giderlerine katılma payı düşülerek kalan miktarın %10 nu yedek akçe olarak ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile vakfa bağlı işletmelerin zararlarını karşılayamayacak durumda olursa, vakıf yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere onuncu yıl Vakıf Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı’ nda, oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse, ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kararına varılırsa, aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her beş yılda bir konu vakıf yönetim kurulunca ele alınır.

 DENETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYI

MADDE 27- Bir yıl içinde bütçe gereğince elde edilecek gelirden, gelirin sağlanması için yapılan giderlerin indirilmesinden sonra kalan safi gelirin kanuni oranı, denetim giderlerine katılma payı olarak vakıflar genel müdürlüğüne ödenir. Vakfın amacına yönelik giderler ile yıpranma giderleri, ödenti ve borçlanma faizleri gelirlerden indirilemez. Ödemenin Mart ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.

 PLASMAN PLANI

 MADDE 28-Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan paralarla, yıllık net gelirden ayrılan yedek akçeler, gelecekteki hizmetler için toplanan bağışlar ile uzun süre harcanamayacak gelir fazlası yönetim kurulu kararıyla, günün ekonomik koşullarına göre güvenilir şekilde nemalandırılır.

 TEMSİL VE İMZA YETKİSİ

 MADDE 29- Vakfı temsil, başkan ve yönetim kuruluna aittir. Vakfı borç ve taahhüt altına sokacak her türlü belge ve anlaşmanın geçerli olması için, vakfı temsile yetkili kişilerin vakıf unvanı altına, münferit veya müştereken imza atmış olmaları gereklidir. İmzaya yetkili kişiler ile imza dereceleri vakıf yönetim kurulunca saptanır.

 BÖLÜM IV

 GENEL HÜKÜMLER

 VAKIF MALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK

MADDE 30-Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis edilmiş olup da vakfetme, bağışlama ve satın alma yolu ile Vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallar, ekonomik değişim ve rantabilitesini büyük ölçüde ve sürekli olarak yitirme durumuna düşürülürse, mütevelli heyeti kararı ile 903 Sayılı Kanun’daki yöntem ile satılabilirler. Taşınmaz mallar ile pay senetleri ve tahviller, Vakıf Yönetim Kurulu kararıyla paraya çevrilebilirler.

RESMİ SENETLERDE DEĞİŞİKLİK

 MADDE 31-Kurucuların irade beyanı olan vakıf resmi senedinde yer alan amaç, hizmet, idari konular ile yönetim biçiminin kısmen veya tamamen değişmesi ve vakıf olarak bu değişime gereksinim duyulması durumunda, yönetim kurulunun önerisi ile vakıf mütevelli heyeti tarafından resmi senet değişikliği yapılabilir. Vakıf resmi senedi, mütevelli sayısının ¾’ ünün toplantıda hazır bulunması ve salt çoğunluğun oyu ile değiştirilebilir. İlk toplantıda belirtilen yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda, katılan mütevelli sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile resmi senet değişikliği yapılır. Vakıf resmi senet değişikliğine ilişkin öneri, değişiklik tasarısı ve gerekçesi, toplantıdan en az on beş gün önce mütevellilere gönderilmedikçe, konu mütevelli heyet toplantısında görüşülmez.

 DAĞILMA VE DAĞITMA KURULU

 MADDE 32- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır, ya da vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa, yönetim kurulunun önerisi üzerine, vakıf mütevelli heyeti vakfın dağıtılmasına karar verebilir.

Bu durumda yönetim kurulu, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve vakıflar genel müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle işlemler başlar. Dağılma ve dağıtma kurulu, yönetim kuruludur. Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesiyle dağılma bilançosu gereğince ortaya çıkan malvarlığı; Artvin İli ve ilçelerindeki belediyelere, çevre ve doğanın korunması, eğitim, kültür sanat gibi konularda yapılacak kalıcı hizmet projelerinde kullanılmak şartıyla eşit olarak dağıtılır.

YÖNETMELİK

 MADDE 33-Vakfın resmi senet uygulaması, mevcut ve daha sonra gerek görülüp vakıf mütevelli heyetince onaylanan yönetmelikler gereğince yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 MADDE 34- Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır. Bu kanunlardaki değişiklikler veya diğer yasal düzenlemeler, resmi senette yazılı usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, vakıf yönetimi vakıf resmi senedi değişikliği yapıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir.

 YÜRÜRLÜK

MADDE 35-Bu vakıf Resmi Senedi, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tescile ilişkin kararının kesinleşip idari tescille yürürlüğe girer.

VAKFEDENLER VE VAKFETTİKLERİ MAL VARLIĞI

 MADDE 36- Bu vakfı kuran vakfedenler ile vakfettikleri malvarlıkları, uyrukları, meslek ve konutları aşağıda gösterilmiştir.

 BÖLÜM 5

 GEÇİCİ HÜKÜMLER

MADDE 37- İlk yönetim kurulunun görevi, vakıf kuruluşunun onaylandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde yeni yönetim kurullarını ve Vakıf organlarının seçimi için Vakıf Mütevelli Heyeti toplantısına kadar devam eder.