AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT AYI KARARLARI AÇIKLANDI

Artvin Belediye Meclisinin 2017 Dönemi Şubat ayı Olağan Oturumunda Alınan Kararların Özeti

 

Madde-1) Şakir Kara’ya 7 yıllığına kiraya verilen 1 adet LED Ekran, 16 adet Billboardların ve 2 adet Sabit Raketin kira süresi 15.03.2017 tarihinde sona ereceğinden, yeni kira süresinin 5 Yıl olarak belirlenmesine, kira bedelinin tespiti için Bedel Tespit Komisyonuna gönderilmesine ve kira iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-2) 04/01/2017 gün ve 7 sayılı Meclis Kararı  ile Şubat Ayı Meclisinde görüşülmesine karar verilen 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri, İçişleri Bakanlığının 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”, 9 Ekim 2005 ve 25961 sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince; İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler yaratarak, yangın ve afetlerde mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde “Gönüllü İtfaiyecilik” yapmak isteyen kişi veya kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” Meclisimizce görüşülerek; Hizmetlerin götürülecek  yerlerin mücavir alan dışında olduğu gerekçesi ile “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği”’nin reddine Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-3) S.S. 33 Nolu Minibüsçüler  Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 17/01/2017 tarihli dilekçesine istinaden Şehir İçi Dolmuş Ücretlerinin % 25 artırım talepleri Meclisimizce değerlendirilerek;kararda belirtilen güzergahların, karar tarihinden geçerli olmak üzere  Ücretlerinin % 10 artırılmasına  Belediye Meclisinde  oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-4) a) İmar Plan Değişikliği

Zeki Dinçer’in ilgi dilekçesi ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 492 ada 3 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-54 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere Komisyona havalesine;

  1. b) İmar Komisyon Konuları:

17.01.2017 gün ve 2017/1 sayılı İmar Komisyon Raporu Meclise okunarak gereği görüşüldü.

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-58 olan) ve Celal ÖZTÜRK tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahalle sınırlarında bulunan 165 ada 50 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 488 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 08.01.2014 tarih ve 6 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre;

 

Ayrık Nizam 3 (üç) kat konut alanı işlevinde Taks:0.30 Kaks:0.90 şeklinde tanımlıdır. Söz konusu imar plan değişikliği teklifi; “ planlamaya konu parselin yapı imar düzeni konut + ticaret alanı olarak yeniden düzenlenmiştir. İmar planı değişikliği sonrasında parselin kat yüksekliği artırılmamış olup yalnızca Taks:0.40 Kaks:1.20 olarak düzenlenmiştir. Bunun en önemli sebebi zaten kıt arazi yapısına sahip olan planlama bölgesinde yer alan parsellerin optimum kullanılabilmesinin sağlanmasının yanı sıra çevre yapılaşmalar için tanımlanmış olan taban alanı katsayısının da bu yönde olmasıdır. Artvin kenti için Çayağzı Mahallesi’nin kentin giriş bölümü olan noktasından başlayarak kentin üst kotlarına kadar yapılması planlanan teleferik hattının planlama alanının üzerinden geçen ve pafta boyunca ilerleyen bölümü de yapılacak planlanmaların bir bütünlük oluşturması bakımından ayrıca imar planı üzerinde gösterilmiştir. Böylece parsel üzerinde yapılacak yapının irtifası ile teleferik hattının geçiş yüksekliği birlikte düşünülmesi” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-58 olan) plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu eksiklikleri belirtilerek uygun görülmemiş olsa da;Meclis Toplantısında yapılan görüşmeler doğrultusunda plan değişikliği teklifinin Komisyon Raporunda  belirlenen eksikliklere göre hazırlanması ile, Komisyona sunulmasından sonra Komisyonumuzca yeniden değerlendirilebileceğine ve plan değişikliği dosyasının bu süreçte Komisyonda kalmasına,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-59 olan) ve İdris TAŞKIN tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 40 ve 44 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0,96 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 01.06.2016 tarih ve 13 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre 223 ada 44 parsel Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı şeklinde tanımlı olup ön bahçe mesafeleri 5 metre arka bahçe mesafesi ise 3 metre şeklindedir. 223 ada 45 parsel ise Ortaöğretim Alanı kullanımında ve E:2.00 Yençok: Serbest şeklinde olup bahçe mesafeleri tüm cephelerden 5 metredir. 223 ada 40 parsel ise Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı kullanımında görülmektedir. Söz konusu plan değişikliği teklifi “eski 223 ada, 39 no lu parselin, önemli bir bölümünün ortaokul alanına ayrılmasından dolayı, bölgede azalan konut alanı miktarının, mülkiyeti aynı kişilere ait, 40 ve 44 nolu parsellere aktarılabilmesi amacıyla, 40 no lu parsel 4 kat iken 5 kat yüksekliğe, 44 no lu parsel ise yine 4 katlı iken 6 kat yapılaşma yüksekliğine çevrilmiştir. Ortaöğretim alanı da E:3.00 ön bahçe mesafesi 5 metre arka ve yan bahçe mesafeleri ise 3 metre olacak şekilde düzenlenmesi” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-59 olan) plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu eksiklikleri belirtilerek uygun görülmemiş olsa da;Meclis Toplantısında yapılan görüşmeler doğrultusunda plan değişikliği teklifinin Komisyon Raporunda  belirlenen eksikliklere göre hazırlanması ile, Komisyona sunulmasından sonra Komisyonumuzca yeniden değerlendirilebileceğine ve plan değişikliği dosyasının bu süreçte Komisyonda kalmasına,

3)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-60 olan) Hasan Özdemir tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çamlık Mahallesi sınırlarında bulunan 105 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0.56 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planında Jeolojik Yapı Yasaklı alan şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “alana ait son onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu koşulları dikkate alınarak, 105 ada, 2 nolu parselin, yaklaşık 2563 m2 büyüklüğündeki kesimi, jeolojik sakıncalı alan kullanımından çıkarılarak, Ayrık nizam 4 kat konut alanı kullanımında düzenlenmiştir. Alanı, kuzey ve doğu yönlerde yer alan, yapılaşma dışı kullanımlarla ayırmak üzere, 7m ve 5m genişliğinde yaya yolları düzenlenmiştir. Alanda yaklaşık 765 m2 büyüklüğünde yeşil alan terke konu alanlar olarak ayrılması” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-60 olan) plan değişikliği teklifi Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu eksiklikleri belirtilerek uygun görülmemiş olsa da;Meclis Toplantısında yapılan görüşmeler doğrultusunda plan değişikliği teklifinin Komisyon Raporunda  belirlenen eksikliklere göre ve söz konusu taşınmazın mevcut imar planında Jeolojik Sakıncalı Alan olması nedeniyle parsel bazında zemin etütleri yapılmadan kat adedi belirlenmesinin uygun olmayacağı, söz konusu taşınmaz için parsel bazında zemin etüdü yaptırılarak  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimince onaylanıp hazırlanması ve Komisyona sunulmasından sonra Komisyonumuzca yeniden değerlendirilebileceğine ve plan değişikliği dosyasının bu süreçte Komisyonda kalmasına,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) ve Aycan Yüzbaşıoğlu tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahalle sınırlarında bulunan 163 ada 11.12.25.28 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3797 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 26.06.2001 tarih ve 15 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre 12.25.28 parseller Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı olup 7 metrelik imar yoluna terki bulunmaktadır. 11 parsel ise Ayrık nizam 5 (beş) kat Konut alanı işlevindedir. Söz konusu imar plan değişikliğinin ile, mevcut imar planında parselin kuzeybatı yönünden cepheli olduğu 7 metre genişliğindeki yaya yolunun, taşınmaz kültür varlığı olarak tespit edilen, tescilli yapıya yakın mesafede olması yapının korunmasına yönelik olumsuz bir durum teşkil etmesi nedeniyle Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2013 tarih ve 1510 sayılı kararı ile, 16.04.2014 tarih ve 1781 sayılı kararları dikkate alınarak, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun,  tescilli taşınmazı olumsuz etkilemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 7m’ lik yaya yolu, parselin mevcut kadastral durumu ve yapıya ait hâlihazır durum dikkate alınarak, yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılan düzenleme ile ilgili parsel alanının, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 85 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 128 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, plan değişikliği teklifinden etkilenen 163 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tescilli taşınmaz olması nedeniyle, söz konusu plan değişikliği için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuş olup henüz cevap alınamadığı için plan değişikliğinin kurum görüşü tamamlanana kadar imar komisyonunda kalmasına,

  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-54 olan) ve Aslan ÖZER tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çamlık Mahalle sınırlarında bulunan 132 ada 9,10 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0,68 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 40RIIIb paftasında yer almaktadır. 132 ada 9 parsel ayrık nizam 2 (iki) kat konut alanında yer almakta olup çekme mesafeleri de plan üzerinde belirtilmiş olup 132 ada 9 parsel ormanlık alan şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği ile, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün 03.11.2016 tarih ve E.2430627 sayılı yazısına istinaden ve 10 nolu parselin orman alanında yer almadığı anlaşıldığından bu alanın yakın çevre kullanımlara uygun olarak ayrık nizam 2 kat yapılanma koşuluna sahip konut alanı olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda, oluşan ilave nüfusun ihtiyacına karşılık olarak yaklaşık 320 m2 büyüklüğünde bir alan, park alanı olarak önerilmiştir. Yeni konut alanı olarak önerilen alan büyüklüğü yaklaşık 0,26 hektardır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 91 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 129 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-54 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, parsel bazında yapıldığı görülen plan değişikliğinin, ada bazında bütünlük oluşturmadığı için ada bazında çalışma yapılması gerektiği bu nedenle söz konusu plan değişikliğinin bu haliyle uygun olmadığına,

  1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.11.2016 tarih ve 92 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.12.2016 tarih ve 130 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen, Artvin merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ayrık, blok ve bitişik nizam yapı adalarında yol kotunun altında çıkacak katlarla ilgili plan notunun eklenmesi hususunun komisyonumuzca yapılan değerlendirilme sonucu, daha önce Artvin belediye meclisinin, 06.02.2013 tarih ve 10 sayılı meclis kararı ile özellikle kentsel merkez alanı ve yakın çevresinde, artan nüfus ve çeşitlenen kentsel fonksiyonlar nedeniyle giderek artan araç yoğunluğuna bağlı olarak oluşan otopark ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, ayrık ve blok yapı nizamına sahip yapı adalarında, emsal harici tutulan ilk 2 bodrum kat dışındaki, kat alanlarının otopark alanı olarak düzenlenebileceği yönünde yapılan plan notu mer-i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, uygulama aşamasında oluşabilecek belirsizliklerin giderilmesi amacıyla yapılaşma türlerinin tümünü kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile oluşturulan “Ayrık ve blok yapılaşma nizamına sahip yapı adalarında, ± 0.00 kotu altında açığa çıkan 2 bodrum kat, bitişik yapı nizamına sahip yapı adalarında ise ± 0.00 kotu altında açığa çıkan tüm katlar emsal(toplam inşaat alanı) haricidir.

Ayrık ve blok yapı nizam yapı adalarında, ± 0.00 kotu altında açığa çıkan 2 bodrum katın haricindeki bodrum katlar, mer-i mevzuat hükümlerince, emsal alanına dahil edilmeyen kullanımlardan oluşabilir. bu katlarda yer alacak kullanımların tespitinde, bölgenin araç yoğunluğu dikkate alınarak otopark kullanımına öncelik verilmesi esastır.

Yan bahçeli nizamlarda, 4 kattan sonra oluşan ilave her kat için yan bahçe mesafesi 0.50m artırılır.

Otopark alanı olarak düzenlenecek katlar için, yan ve arka bahçe mesafeleri 1 metreye ye kadar düşürülebilir.”

Şeklindeki plan notunun komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu uygun olduğuna,

  1. c) Artvin İli, Merkez İlçesi Revizyon İmar Planına esas yaptırılmış Jeolojik ve Jeoteknik etüt ve raporları kullanılarak yapılan/yaptırılan ve  Başkanlığımıza sunulan jeolojik nedenle yapı yasağı olan yerlere ait plan değişikliği tekliflerinin, Jeolojik ve       Jeoteknik etütlerinin yapılacak olan Revizyon İmar Planına esas yapılmış olması, etütler sonucunda zemin açısından uygun alanlara dönüşen bölgelerin Revizyon İmar Planı kapsamında bütün olarak değerlendirilmesinin şehircilik ve planlama ilkelerince daha uygun olacağı ve Revizyon İmar Planı çalışmalarımızın yapım aşamasında zorluk             yaşanmaması açısından, bu amaçla      Başkanlığımıza sunulan plan değişikliği           tekliflerinin Revizyon İmar Planı çalışmalarına kadar          kabul edilmemesi ve Belediye Meclisine sunulmadan, İmar Müdürlüğünce iade edilmesi hususunda Meclisimizce yapılan görüşme doğrultusunda,  Mevcut imar planında Jeolojik Yapı Yasaklı Alan olan fakat Artvin İli, Merkez İlçesi sınırlarında Revizyon imar planına esas yaptırılan Jeolojik ve Jeoteknik etüt ve raporlarında Önlemli Alana dönen taşınmazlara ait plan değişikliği dosyaları Başkanlığımıza sunulmadan önce plan değişikliğine konu alanda parsel bazında Jeolojik ve Jeoteknik zemin etütlerinin yaptırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimine onaylatıldıktan sonra plan değişikliği dosyasıyla birlikte Müdürlüğümüze sunulabileceğinin              uygunluğuna, Belediye Meclisinde oy birliği ile karar

 

Madde-5)Ardanuç Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 26.01.2017 tarih ve 46 sayılı        yazısı ile Müftülük hizmetlerinde kullanmak üzere 08 AG 304 Plakalı 2003 model Renault Megan marka aracın tahsis talebi Meclisimizce değerlendirilerek,  Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince Ardanuç Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

Madde-6) Belediyemize ait Toplu Taşımada kullanılan Otobüslerde Artvin Kart (Akıllı Kart) sistemine geçileceğinden; Belediyemiz Bünyesinde bulunan Tahsilat noktalarında satış ve dolum yapılması ve Özel işletmelere satış-dolum noktası bayilikleri verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

Madde-7) a)Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 25 ada 19     parsel’de yapılması planlanan Artvin Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi projesi yapım işi             hayırsever bir vatandaş tarafından yapılarak, başkanlığımıza hibe edilmesi, yapılacak projeye ait ruhsat ve benzeri işlemlerin Başkanlığımız adına yürütülmesi İle bu işle ilgili sözleşme/protokol imzalamaya Belediye Başkanlığımıza yetki verilmesinin uygunluğuna,

b)Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 69 ada 10 parsel ‘de yapılması planlanan Artvin Belediyesi Misafir Hanesi ve Aş Evi projesi yapım işi hayırsever bir vatandaş tarafından yapılarak, başkanlığımıza hibe edilmesi, yapılacak projeye ait ruhsat ve benzeri işlemlerin Başkanlığımız adına yürütülmesi İle bu işle ilgili sözleşme/protokol imzalamaya Belediye Başkanlığımıza yetki verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-8) Mülkiyeti Artvin Belediye Başkanlığına ait; Artvin Merkez Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Eski Belediye karşısında No: 20/A adresinde bulunan 6,76m² İşyerini (Büfe) 27.01.2017 Tarihli dilekçesi ile Tuncer BOZ tarafından Kira Sözleşmesi tek taraflı fesih edildiğinden, İşyerinin Yeniden Kiralanabilmesi, Yeni Kira süresinin 5 Yıl olarak belirlenmesi ve Kira Bedelinin Belirlenmesi için Bedel Tespit Komisyonuna yetki verilmesi, İş ve İşlemlerin yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verildi.

 

            Madde-9)Artvin Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 61 sayılı kararı ile İller Bankası veya herhangi bir devlet bankasından Belediye Başkanlığı projelerini gerçekleştirmek için finans sağlamak amacı ile 10.000.000,00 TL kredi çekilmesi kararı alınmış olup, yapılan araştırmalarda 3.000.000,00 TL’nin kamu bankalarından alınan teklifle Ziraat Bankasından alınmasına karar verilmiş, geri kalan 7.000.000,00 TL’nin ise projeye bağlı olarak İller Bankasından peyder pey kullandırılmasının daha verimli olacağı tespit edilmiş olup bu kapsamda her proje için İller Bankasının yeni Meclis Kararı istemesinden dolayı;

Belediyemiz personellerinden hizmet süresini tamamlayarak emekliliğe hak kazanan 9 adet işçi personelin emeklilik ikramiyesinin ödenmesi için, İller Bankasından kredi kullanılmasına Belediye Meclisinin 07.12.2016 tarih ve 132 Sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Fakat İller Bankası tarafından 2017 yılına ait meclis kararı istendiğinden Belediyemiz personellerinden hizmet süresini tamamlayarak emekliliğe hak kazanan 9 adet işçi personelin emeklilik ikramiyesinin ödenmesi için, İller Bankasından kredi kullanılmasına Belediye Meclisinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak oturumuna son verildi.