AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI KARARLARI AÇIKLANDI

1

Artvin Belediye Meclisinin 2016 Dönemi Olağan Oturumunda Alınan Kararlar Açıklandı

  ARTVİN-Artvin Belediye Meclisinin 2016 Dönemi Olağan Oturumunda Alınan Kararların Özetinde şu ifadelere yer verildi:

 

“Madde-1) Başkanlığımız adına kayıtlı bulunan Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, F47C07C1D pafta, 181 ada 5 numaralı parsel taşınmazın, Enise Çıtak’ın 07.09.2016 tarih ve 3485 sayılı dilekçesi ile taşınmazın ihaleye çıkarılarak satışının talebinin uygunluğuna, satışının yapılabilmesi için Bedel Tespit Komisyonuna havalesine ve satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinin oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-2)İmar Komisyon Konuları:

 

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-46 olan) ve Bahattin Demiröz tarafından Akropol Planlama Hrt. Müh. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’ne hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahalle sınırlarında bulunan 273 ada 49 ve 50 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0.12 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 04.10.2001 tarih ve 19 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre Bitişik nizam 5 (beş) kat Ticaret+Konut alanı işlevindedir. Söz konusu imar plan değişikliğinin amacı, mevcut imar planında, ön bahçe mesafesi belirtilmeyen konut+ticaret alanına ait yapı yaklaşma mesafelerinin tayin edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, alanın sahip olduğu eğim durumu da dikkate alınarak, kuzey yol cephesi yönünden 2,5 m, batı ve güney yol cepheleri yönünden 1,5 m genişliğinde yapı yaklaşma mesafesi düzenlenmiştir. Alanda yer alan kullanım türünün, bitişik yapı nizamına sahip olması nedeniyle, yan bahçe mesafesinin bulunmayacağı, fakat, bu kesimde parsel biçimindeki düzensizlik ve komşu parseldeki mevcut yapı nedeniyle, minimum koşullar aranmaksızın, istenilen genişlikte yan bahçe mesafesi bırakılabileceği plan notlarında belirtilmiştir. Planlama alanının, yapılanma koşullarında, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2016 tarih ve 61 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.09.2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-46 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince  uygun olduğuna,

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.08.2016 tarih ve 61 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.09.2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen, 03.08.2016 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararına ve Filiz Dede’nin 02.08.2016 tarih ve 2904 sayılı dilekçesine istinaden, Artvin İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi sınırlarında bulunan 334 ada 13 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapmayı planladığı binanın otopark durumunun dilekçesi ekinde sunmuş olduğu vaziyet planına göre incelenmesi hususunun, vaziyet planında bir araçlık otopark alanının ayrılmış olması nedeniyle 07.09.2016 tarih ve 102 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden söz konusu talebin Belediye Encümeninde değerlendirilmesine,

3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-35 olan) ve Bilge Oktay tarafından serbest Şehir Plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 69 ada 9 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0.23 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 69 ada 9 parsel sayılı taşınmaz, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yapılmış ve 06.05.2015 tarih ve 45 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliği sonucunda, Bitişik nizam yedi (B-7) kat Konut Alanı şeklinde tanımlı görülmektedir.

Söz konusu imar plan değişikliğin ile, yapı adasına her yönden 2m genişliğinde çekme mesafesi belirlenmiştir. Planlama alanı sınırları içinde yapılaşma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 50 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.09.2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-35 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

4-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-36 olan) ve Başkanlığımızca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut Yüksel’ in görevlendirilmesiyle yapılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 487 ada 54 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 360 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 07.11.2007 tarih ve 82 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliği sonucunda, Bitişik nizam beş (B-5) kat Konut Alanı ve M şeklinde tanımlı olduğu görülmektedir. Söz konusu imar plan değişikliği ile, 487 ada 54 parselin mevcut imar durumunda yola cephesiz olması nedeniyle yola cephesinin sağlanması amaçlanmıştır. Plan değişikliğinin yapılması için Başkanlığımızca görevlendirilen Şehir Plancısı Mesut Yüksel’in söz konusu taşınmaza ait plan değişikliğine yönelik, “3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında incelediğinde, mahreç sağlanması planlanan 487 ada 54 parsele arasından geçen kadastro yolunun maksimim 2 metre olduğunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasının (c) “İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” Bendine ve (ç) “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” Bendine istinaden söz konusu taşınmaza mahreç sağlanabilmesi için minimum 7 metrelik imar yapılmasına esas plan değişikliği, özel mülkiyete konu parsellerin bir kısmını imar halde iken yol olarak değiştireceğinden parsel maliklerinin muvafakatine gerek duyulmaktadır.” Şeklindeki inceleme raporunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.07.2016 tarih ve 2842 sayılı yazısı ile Başkanlığımıza sunmuştur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 50 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.09.2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-39 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, yeterli teknik ve yerinde incelemelerin tamamlanabilmesi için komisyonda kalmasına,

5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-49 olan) ve Başkanlığımızca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut Yüksel’ in görevlendirilmesiyle yapılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında AVM önünden başlayarak Belediye binasının önünde bitecek şekilde devam eden yol çalışması ile ilgili plan değişikliği çalışması yaklaşık 17 ada 3,5 ve 6 parselleri kapsamakta olup 4370 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu alanın Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 05.10.2011 tarih ve 58 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliği sonucunda, Ayrık nizam üç (A-3) kat Konut Alanı, 12 metrelik ve 5 metrelik imar yollarından oluştuğu görülmektedir. Söz konusu imar plan değişikliği ile, Artvin İli, Merkez İlçesinin trafik yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla yapılması planlanan şehir giriş yolu projesi kapsamında 17 ada 3,5 ve 6 parsellerinden geçerek doğuda 15 metrelik batıda 10 metrelik imar yolluna bağlanan imar yolunun oluşturulması amaçlanmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.09.2016 tarih ve 72 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.09.2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna

6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-47 olan) ve Başkanlığımızca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL’ in görevlendirilmesiyle yapılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 81 ada 1,2,3 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 9.300 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Endüstri Meslek Lisesi şeklinde tanımlı olduğu görülmektedir. Söz konusu imar plan değişikliği ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 81 ada 1, 2, 3 ve 14 parseller Mesleki ve Teknik Öğretim Alanı olacak şekilde tanımlanmış olup Emsal: 2, Yençok: Serbest Yapı Yaklaşma Mesafesi:-       olarak belirlenmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 50 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.09.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-39 olan) plan değişikliği teklifinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

7-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-48 olan) ve Başkanlığımızca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut YÜKSEL’ in görevlendirilmesiyle yapılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 72 ada 6 ve 20 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 5.100 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 72 ada 6 parsel Temel Eğitim Alanı, 72 ada 20 parselin ise bir kısmı Temel Eğitim Alanı bir kısmı da Vali Konağı olarak tanımlı görülmektedir. Söz konusu imar plan değişikliği ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 72 ada 6 ve 20 parseller Halk Eğitim Merkezi Alanı ve Ortaokul Alanı olacak şekilde tanımlanmış olup; Halk Eğitim Merkezi Alanında; Emsal: 4 Yençok: Serbest Yapı Yaklaşma Mesafesi : (-), Ortaokul Alanında; Emsal: 2 Yençok: Serbest Yapı Yaklaşma Mesafesi: (-) olarak belirlenmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 50 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 07.09.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-39 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” bendine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygunluğuna Belediye Meclisinin oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-3) S.S 38 Nolu Öğrenci Servis ve Personel Taşıma Min. Mot.Taş. Kooperatifinin 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılına ait öğrenci servis fiyatlarının yeniden belirlenmesi ile ilgili talepleri Meclisimizce değerlendirilerek Öğrenci servis fiyatlarının değişmeyerek aynı kalmasına ve Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve 82 sayılı kararı ile almış olduğu Öğrenci Servisi Aylık Ücretlerinin aynen devam etmesine Belediye Meclisinin oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-4)18-21 Ekim 2016 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg kentinde yapılacak olan 31 inci Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine katılmak için Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’nin 17 Ekim 2016 tarihinden Fransa’nın Strazburg kentinde gitmek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisinin oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-5) Artvin Merkez Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi 42 ada, 34 parsel, No;48 adresinde bulunan 11,18 m² lik büfenin kiralanma süresinin 9 yıl olarak belirlenerek, Kira bedelinin belirlenmesi için Bedel Tespit komisyonuna gönderilmesine, Kiralama iş ve işlemlerini yürütmek üzere Encümene yetki verilmesine Belediye Meclisinin oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-6) Kararda belirtilen;  Belediyemize ait 29/09/2016 tarihli taşıt muayene kontrol raporuna istinaden ekonomik ömürlerini doldurduğu tespit edilen araçların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince ihale ile satışının yapılabilmesi için yazı ekinde sunulan araştırma yazılarına, taşıt muayene kontrol raporu ve taktir kıymet komisyon raporlarına istinaden araçların aşağıda belirtilen Kıymet Takdir Komisyonun belirlediği bedellerle (KDV Hariç) satışının uygunluğuna ve satış iş ve işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisinin 05/10/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-7)13 Temmuz 2005 gün ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85 İnci maddesinin (b) bendi ile değişik 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İl Özel İdareleri, Belediyeler  ve bunlara bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu; ancak , İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi Meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri” hükmü kapsamında Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere  1 adet Camlı Koltuklu Kamyonet, 1 Adet Kapalı Kasa Kamyonet ve 1 Adet İş Makinesi (Paletli Ekskavatör) alınmasına Belediye Meclisinin oturumunda oy birliği ile karar verildi.”

 

Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak Ekim ayı olağan oturumuna son verildi.

HAYATİ AKBAŞ