a
Artvinli'ler Hizmet Vakfı
AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN BELEDİYESİ ARALIK MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYESİ ARALIK MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN BELEDİYESİ ARALIK MECLİS KARARLARI AÇIKLANDI

Artvin Belediye Meclisi’nin 2016 dönemi oturumu kararları açıklandı

 ARTVİN-Artvin Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Kasım Ayı Meclisi’nde görüşülen maddeler ve kararlar; “ Artvin Belediye Meclisinin 2016 döneminin 7 Aralık 2016 Çarşamba günlü oturumu kararları özeti

Madde-1) 2464 Sayılı Belediye Gelirlerinde Bazı Gelirler Kanununun sarih hükmü olduğundan değiştirilmesinin imkânsız olduğu,  ancak bazı gelirlerin Belediye Meclisinin yetkisinde bulunduğu göz önünde bulundurularak bu maddelerde değişiklik yapılmasının günün koşullarına uygun olacağı düşüncesi ile tarifelerin 01.01.2017 tarihinden geçerli olacak şekilde kararda belirtildiği gibi tespitine; Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-2)Vedat Özarslan 03.11.2016 tarihli dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza müracaatla Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesi Şan Sokak, Tan İşhanı, No:2/A Adresinde İçkili Dernek Lokali (Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği) açma talep etmiş olup; Bahse konu adres içkili yerler krokisi içerisinde olmadığından Dernek Lokaline ruhsat verilebilmesi için daha detaylı incelemelerde bulunmak üzere Meclis üyelerinden Cemal Bekçi, Tahsin Arslan ve Elvan Güven Yılmaz ile Belediyemiz ilgili birim personellerden ibaret bir ekip oluşturulması ve gerekli çalışmaların yapılarak bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmesine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-3) Soner Moldur 08.11.2016 tarihli dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza müracaatla Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesi Keskin İşhanı, Kat:3 No:57 Adresinde İçkili Dernek Lokali (Artvin Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği) açma talep etmiş olup; Bahse konu adres içkili yerler krokisi içerisinde olmadığından Dernek Lokaline ruhsat verilebilmesi için daha detaylı incelemelerde bulunmak üzere Meclis üyelerinden Cemal Bekçi, Tahsin Arslan ve Elvan Güven Yılmaz ile Belediyemiz ilgili birim personellerden ibaret bir ekip oluşturulması ve gerekli çalışmaların yapılarak bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmesine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-4)Murat Resul Varan 08.11.2016 tarihli dilekçe ile Belediye Başkanlığımıza müracaatla Çarşı Mahallesi, İnönü Caddesi Keskin İşhanı, No:36 Adresinde İçkili Dernek Lokali (Galatasaraylı Taraftarlar Derneği ) açma talep etmiş olup; Bahse konu adres içkili yerler krokisi içerisinde olmadığından Dernek Lokaline ruhsat verilebilmesi için daha detaylı incelemelerde bulunmak üzere Meclis üyelerinden Cemal Bekçi, Tahsin ARSLAN ve Elvan Güven Yılmaz ile Belediyemiz ilgili birim personellerden ibaret bir ekip oluşturulması ve gerekli çalışmaların yapılarak bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmesine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Madde-5) İmar Komisyon Konuları:

1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) ve Aycan YÜZBAŞIOĞLU tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahalle sınırlarında bulunan 163 ada 11,12,25,28 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3797 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu alan, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 26.06.2001 tarih ve 15 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine göre 12,25,28 parseller Ayrık Nizam 4 (dört) kat konut alanı olup 7 metrelik imar yoluna terki bulunmaktadır. 11 parsel ise Ayrık nizam 5 (beş) kat Konut alanı işlevindedir. Söz konusu imar plan değişikliğinin ile, mevcut imar planında parselin kuzeybatı yönünden cepheli olduğu 7 metre genişliğindeki yaya yolunun, taşınmaz kültür varlığı olarak tespit edilen, tescilli yapıya yakın mesafede olması yapının korunmasına yönelik olumsuz bir durum teşkil etmesi nedeniyle Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2013 tarih ve 1510 sayılı kararı ile, 16.04.2014 tarih ve 1781 sayılı kararları dikkate alınarak, 7 metre genişliğindeki yaya yolunun,  tescilli taşınmazı olumsuz etkilemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 7m’ lik yaya yolu, parselin mevcut kadastral durumu ve yapıya ait halihazır durum dikkate alınarak, yeniden düzenlenmiştir. İmar planında yapılan düzenleme ile, ilgili parsel alanının, kullanım türüne, yapılaşma nizamına ve kat yüksekliklerine yönelik herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 85 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 02.11.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-50 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, plan değişikliği teklifinden etkilenen 163 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tescilli taşınmaz olması nedeniyle, söz konusu plan değişikliği için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuş olup henüz cevap alınamadığı için plan değişikliğinin kurum görüşü tamamlanana kadar imar komisyonunda kalmasına,

 

2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-51 olan) ve Kemal TUTUM tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 202 ada 31.45.46 parsel ve 87 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0,53 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu plan değişikliği, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 40SIId paftasında yer almakta olup Ayrık Nizam 4 (dört) kat Konut Alanlarından ve imar yollarından oluşmaktadır. Söz konusu imar plan değişikliği ile, plan sınırları dahilinde yer alan özellikle, 31 nolu parselin, orta kesimlerinde doğu-batı yönlü olarak yer alan yaya yolları, ilgili parsellerin bütünlüğünü bozması, yeterli büyüklükte ve nitelikli parsel oluşumunu olumsuz yönde etkilemesi, bu yolların devamlılığı olmayan yollar olması, imar planlarında ana ulaşım aksı niteliği taşımaması durumları dikkate alınarak, planlama alanının güneyinde genel olarak kadastral duruma göre düzenlenmiştir. Yol genişliği ve yapılaşma koşulları korunmuştur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 85 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 02.11.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-51 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin ve

 

  1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine ve 6. Fıkrasında “İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı değişikliklerinde:
  2. a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.
  3. b) Yolların kaydırılmasında, mülkiyet ve yapılaşma durumu dikkate alınır.
  4. c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.

 

ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.

  1. d) İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur.
  2. e) Plan alanındaki trafik hacimleri ile yeni getirilen kullanımların trafik üretme ve trafik çekme hacimleri dikkate alınarak yol ve kaldırım genişlikleri belirlenir.” Bedine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

 

3-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-16 olan) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-53 olan) ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Artvin Yurt Müdürlüğü tarafından serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çayağzı Mahalle sınırlarında bulunan 163 ada 48,49 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 1,69 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu 163 ada 48 parsel, Artvin İli, Merkez İlçesi Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış olan 06.06.2012 tarih 43 sayılı Belediye Meclis Kararına göre Turizm Tesis Alanı, 163 ada 49 parsel ise Artvin İli, Merkez İlçesi Uygulama İmar Planında 40SId paftasında yer alıp YSE alanı şeklindedir. Söz konusu imar plan değişikliği ile, planlama alanı E:3.00 Yençok: Serbest yapılanma koşuluna sahip Sosyal Tesis Alanı olarak düzenlenmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 85 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 02.11.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-16 olan) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-53 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin ve 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Ayrıca Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.12.2016 tarih ve 1194 sayılı kurum görüşünün de bulunduğu görülmüştür Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

4-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-52 olan) ve Başkanlığımızca serbest şehir plancısına hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 202 ada 13.14.15 parsel ve sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 0,20 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Söz konusu plan değişikliği, Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 40SIIIA paftasında yer almakta olup 202 ada 13,14 parseller Ayrık Nizam 4 (dört) kat Konut Alanında,  202 ada 15 parsel park alanında kalmakta olup hâlihazırda mezarlık alanıdır.

Söz konusu imar plan değişikliği ile, 14 nolu parselin konut alanı kullanımında olan kısmı             mezarlık alanı olarak yeniden düzenlenmiş, böylece 15 nolu parselle birlikte bütüncül           bir kullanım oluşturulmuştur. Yapılan düzenleme sonrası,  mevcut imar planına göre        konut alanında herhangi bir artış gerçekleşmemiştir. Plan değişikliği sonrası planlama

alanı dahilindeki konut alanı büyüklüğü 950 m2, mezarlık alanının büyüklüğü 718 m2’dir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2016 tarih ve 85 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 02.11.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-52 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin ve 1. Fıkrasında “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olduğuna,

5-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-36 olan) ve Başkanlığımızca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Şehir Plancısı Mesut Yüksel’ in görevlendirilmesiyle yapılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Çarşı Mahallesi sınırlarında bulunan 487 ada 54 parsel sayılı taşınmazlara ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 360 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. Artvin İli, Merkez İlçesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı üzerinde yapılmış ve 07.11.2007 tarih ve 82 sayılı Artvin Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanan imar plan değişikliği sonucunda, Bitişik nizam beş (B-5) kat Konut Alanı ve M şeklinde tanımlı olduğu görülmektedir.

Söz konusu imar plan değişikliği ile, 487 ada 54 parselin mevcut imar durumunda yola cephesiz olması nedeniyle yola cephesinin sağlanması amaçlanmıştır. Plan değişikliğinin yapılması için Başkanlığımızca görevlendirilen Şehir Plancısı Mesut Yüksel’in söz konusu taşınmaza ait plan değişikliğine yönelik, “3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri kapsamında incelediğinde, mahreç sağlanması planlanan 487 ada 54 parsele arasından geçen kadastro yolunun maksimim 2 metre olduğunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasının (c) “İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” Bendine ve (ç) “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” Bendine istinaden söz konusu taşınmaza mahreç sağlanabilmesi için minimum 7 metrelik imar yapılmasına esas plan değişikliği, özel mülkiyete konu parsellerin bir kısmını imar halde iken yol olarak değiştireceğinden parsel maliklerinin muvafakatına gerek duyulmaktadır.” Şeklindeki inceleme raporunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.07.2016 tarih ve 2842 sayılı yazısı ile Başkanlığımıza sunmuştur.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2016 tarih ve 50 sayılı yazısı sonrasında Başkanlık Makamına, Artvin Belediyesi Meclisi’nin ise 05.10.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-39 olan) plan değişikliği teklifinde önerilen 3 metrelik yaya yolu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasında “c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” Bendine istinaden incelendiğinde, 3 metrelik yaya yolunun parsellere mahreç sağlayamadığı ve önerilen 3 metrelik yaya yolu sonucunda 487 ada 54 parseldeki yapının tecavüzlü duruma, 487 ada 49 parselin de tamamının yola terk duruma düştüğü görülmektedir. Bu nedenle söz konusu plan değişikliği teklifinin komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasında “c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” Bendine uygun olarak hazırlanmadığı görülmektedir. Bu haliyle plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği gereğince uygun olmadığına ve reddine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

      Madde-6) İmar Plan Değişiklikleri

 

  1. Aslan Özer’in ilgi (a) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Çamlık Mahallesi sınırlarında bulunan 132 ada 9,10 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-54 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım       Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. ve 3. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre;

  1. Bereket Yapı Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti.’nin ilgi (b) yazısı ile

Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Balcıoğlu Mahallesi sınırlarında bulunan 257 ada 2 parsel sayılı taşınmazlara ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-55 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekânsal Planlar Yapım

Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal

Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre;

  1. Başkanlığımızca, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Şehir Plancısı Mesut Yüksel’in görevlendirilmesi ile yaptırılan, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 198 ada ile Dere Mahallesi 194,196 ada ve yakın çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-56 olan) değişiklik dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Maddesinin 6. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre, değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 07/12/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-7) Artvin Merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ayrık, blok ve bitişik nizam yapı adalarında yol kotunun altında çıkacak katlarla ilgili Plan notunun eklenmesi hususunun İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-8) 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri, İçişleri Bakanlığının 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Belediye İtfaiye Yönetmeliği”, 9 Ekim 2005 ve 25961 sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği gereğince; İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler yaratarak, yangın ve afetlerde mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde “Gönüllü İtfaiyecilik” yapmak isteyen kişi veya kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerin düzenlenmesine yönelik hazırlanan Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” görüşüldü, Teknik ve Hukuki Yönden Daha detaylı bilgi alınması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile bilgi alışverişinde bulunularak bir sonraki Mecliste görüşülmesine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-9) Artvin Belediye Meclisinin 01.06.2016 gün ve 61 sayılı kararı ile İller Bankası veya herhangi bir Devlet Bankasından Belediye Başkanlığı Projelerini gerçekleştirmek için finans sağlamak amacı ile 10.000.000,00 TL kredi çekilmesi kararı alınmış olup; yapılan araştırmalarda 3000.000,00 TL’nin kamu bankalarından alınan teklifle Ziraat Bankasından alınmasına karar verilmiş, geri kalan 7.000.000,00 TL’nin ise projeye bağlı olarak İller Bankasından pey der pey kullandırılmasının daha verimli olacağı tespit edilmiş olup bu kapsamda her proje için İller Bankasının yeni Meclis Kararı istemesinden dolayı; Belediyemiz personellerinden hizmet süresini tamamlayarak emekliliğe hak kazanan 9 adet işçi personelin emeklilik ikramiyesinin ödenmesi için İller Bankasından Kredi kullanılmasına Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-10) İlimiz Ortaköy Muhtarı Kutsal Dalkılıç 29.11.2016 tarihli dilekçe ile Köylerinde bulunan konutların ve samanlıkların çoğunun eski ve ahşap olmasından dolayı sık sık yangın çıktığını belirterek yangına erken müdahale edebilmek için Belediyemizden 1 adet itfaiye aracının Ortaköy Muhtarlığına verilmesini talep etmektedir. Ancak, yukarıda talep edilen ihtiyacı karşılayabileceği düşünülen 08 AL 922 plakalı 1997 model Mercedes Marka Kamyon (İtfaiye Aracı) ekonomik ömrünü doldurduğu tespit edildiğinden Belediye Meclisinin 05.10.2016 gün ve 109 sayılı kararı ile satışına karar verilmiş olup; Uygun görülmesi halinde söz konusu aracın Ortaköy Muhtarı Kutsal Dalkılıç’ın talebi üzerine adı geçen Köy Muhtarlığına protokol ile verilebilmesi için daha detaylı incelemelerin yapılarak aracın satışının iptal edilmesi hususunun bir sonraki mecliste görüşülmesine Belediye Meclisinin 07/12/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-11) İlimiz Balcıoğlu Mahallesi Kafkasör Mevkiindeki 38.35 hektarlık alana sahip olan ve daha önceden Artvin Orman İşletme Müdürlüğünden kiraladığımız fakat kira süresi bitmiş olan Kent Ormanının yeniden kiralanması için Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.04.2016 gün ve 1571 sayılı Artvin Orman İşletme Müdürlüğüne yazılan yazısı ile 10 yıllığına kiralama talebinde bulunulan Artvin Kent Ormanının 10 yıllığına yeniden kiralanması, gerektiğinde üçüncü kişilere 9 yıllığına kiraya verilmesinin Meclisimizce uygun görülerek, kiralama iş ve işlemlerini takip etmek, ihale işlemlerini gerçekleştirmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Esin Kurul’un fiyat artırma yetkisi ile yetkilendirilerek görevlendirilmesine Belediye Meclisinin 07/12/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-12) Belediyemize ait Şehir içi toplu taşıma işinde kullanılan otobüslerde akıllı kart sistemine geçileceğinden uygulamaya başlandığı tarihten itibaren toplu taşıma ücretlerinin; Akıllı Kart ( Akbil)    Sivil: 1,60 TL (Bir Lira Altmış Kuruş) Öğrenci: 1,10 TL (Bir Lira On Kuruş) olarak belirlenmesine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-13) Başkanlığımıza sunmuş olduğu Kemal Akın’ın dilekçesi ve ekleri ile, Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 5 ada 24 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-57 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmadığı, Söz konusu plan değişikliği dosyasının, öncelikle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 5. Fıkrasına ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere;  İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 07/12/2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Madde-14) Belediye Meclisinin 16.11.1993 gün ve 54 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Dolmuş Minibüsleri Yönetmeliği, 07.12.2005 gün ve 54 sayılı Meclis kararı ile yürürlüğe giren Taksi Durakları Çalışma Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili olarak; 02.12.2016 gün ve 112 sayılı Belediye Meclisinde görüşülen karara istinaden; Ulaşım Komisyonu kurulmuş olup; Komisyonca incelenen yönetmeliğin daha detaylı incelenerek bir sonraki mecliste görüşülmesine Belediye Meclisinin 07.12.2016 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak Aralık ayı oturumuna son verildi.

HAYATİ AKBAŞ