AnasayfaArtvin'den HaberlerBORÇKA BELEDİYESİ MAYIS 2018 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

BORÇKA BELEDİYESİ MAYIS 2018 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

BORÇKA BELEDİYESİ MAYIS 2018 MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Borçka Belediye Başkalığı Mayıs 2018 Meclis toplantısı yapıldı.

 

Hayati Akbaş

 

BORÇKA-Borçka Belediye Başkalığı Mayıs 2018 Meclis toplantısı yapıldı. Borçka Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan başkanlığında yapılan toplantı sonrasında alınan kararlar açıklandı.

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi uyarınca Mayıs birleşimi için yukarıda belirtilen üyelerin katılımı ile Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı.

 Gündem okundu ve görüşmeye geçildi.                                         

Gündemin 1. maddesi gereği,

Açılış ve yoklama yapıldı, yoklama sonucunda Atila SAV ve E. Türkan Küçük Mazeret belirterek toplantıya katılmadığı diğer üyelerin toplantıya katıldığı görülerek birleşim açıldı.

Gündemin 2. maddesine geçildi.

Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Türk Büyükleri anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Gündemin 3. maddesine geçildi.

Nisan 2018 olağan birleşim tutanakları üyelere dağıtıldı. Oturum sırasında görüşülüp tutanaklara geçmeyen veya görüşülmediği halde tutanaklara geçen konu olup olmadığı incelendi. İnceleme sonucunda; Görüşmenin değiştirilmeden kayıtlandığı görülerek gündemin diğer maddesine geçildi.

Borçka Belediyesi Fen İşleri Servisinin 04.05.2018 tarih ve 683 sayılı Meclise havale edilen yazısı.  Merkez Mahallesine ait, Kent Merkezi Tematik Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Oylama sonucu gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme alınan Fen İşleri Müdürlüğünün 04.05.2018 Tarih ve 1282 sayılı yazısı görüşülmesi sonucunda Artvin İli, Borçka İlçesi Merkez Mahallesine ait, Kent Merkezi Tematik Kentsel Tasarım Projesi Kapsamında 1/1000 ölçekli uygulamalı İmar Planı Değişikliğinin İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi.

Nisan 2017 birleşiminde Encümene Havale edilen 2017 Yılı kesin hesap cetvellerinin görüşülmesine geçildi. Belediye Encümenleri tarafından rapor okundu. Raporun ve kesin hesapların incelenmesinden;

GİDER KESİN HESABININ:

02 Kurumsal kodlu Özel Kalem Müdürlüğü Biriminde bütçe ile verilen 815.530,06 TL ödenek karşılığında 629.853.54 TL harcama yapıldığı,

31 Kurumsal kodlu Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 149.843,90 TL ödenek karşılığında 71.013,33 TL harcama yapıldığı,

32 Kurumsal kodlu Mali Hizmetler Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 525.690,91 TL ödenek karşılığında 416.375,50 TL harcama yapıldığı,

34 Kurumsal kodlu Zabıta Amirliği biriminde bütçe ile verilen 271.712,89 TL ödenek karşılığında 322.424,31 TL harcama yapıldığı,

39 Kurumsal kodlu Fen İşleri Müdürlüğü biriminde bütçe ile verilen 8.237.221,24 TL ödenek karşılığında 11.304.508,09 TL harcama yapıldığı,

Encümen karar gereği ödenekler arası aktarma yapıldığı yıl içinde çeşitli nedenlerden dolayı gelirlerimizde meydana gelen artışlar nedeniyle ek bütçe yapılarak Buna göre 2017 yılı gider kesin hesabının toplamı 12.744.174,77 TL olarak gerçekleşmiş olup 106.815,96TL ödenek kullanılmayıp iptal edilmiştir.

GELİR KESİN HESABININ:

01-02 Mülkiyeti üzerinde alınan vergiler bölümünde bütçe ile 410.676,05 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 296.953,99 TL Tahsil edildiği,

01-03 Dahilde alınan mal ve hizmet vergiler bölümünde bütçe ile 47.552,44 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 214.316,64 TL tahsil edildiği,

01-06 Harçlar bölümüne bütçe ile 396.268,39 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 414.469,49 TL tahsil edildiği,

01-09 Başka yerde sınıflandırılmayan vergiler bölümüne bütçe ile 3.183,48 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsilat edilmediği,

03-01 Mal ve hizmet satış gelirleri bölümünde bütçe ile 890.210,57 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 687.482,22 TL tahsil edildiği,

03-06 Kira gelirleri bölümünde bütçe ile 476.102,70 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 451.471,16 TL tahsil edildiği,

03-09 Diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümüne bütçe ile tahmin edilmeyen gelirler karşılığında 4.112,30 TL tahsil edildiği,

04-02 Merkez yönetim bütçesinde dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlar bölümüne bütçe ile 127.338,75 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

04-04 Kurumlardan ve kişilerden alınan yardım ve bağışlar bölümüne bütçe ile 26.282,73 TL tahmin edilen gelirler karşılığında 2.931.561,98 TL tahsil edildiği,

05-01 Faiz gelirleri bölümüne bütçe ile 1.912.00 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 241.958,65 tahsil edildiği,

05-02 Kişi ve kurumlardan alınan paylar bölümüne bütçe ile 5.473.650,82 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında 6.333.977,66 TL tahsil edildiği,

05-03 Para cezalar bölümünde bütçe ile 154.461,08 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne  106.791,29 TL tahsil edildiği.

05-09 Diğer çeşitli gelirler bölümüne bütçe ile 9.559,97 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 190.869,77 TL tahsil edildiği,

06-01 Taşınmaz satış gelirleri bölümüne bütçe ile 1.875.335,97 TL olarak tahmin edilen gelirler bölümüne 977.026,48 TL tahsil elde edildiği,

06-02 Taşınır satış gelirleri bölümünde bütçe ile 95.038,01 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

08-01 Yurtiçi alacaklardan tahsilat bölümüne bütçe ile 12.426,04 TL olarak tahmin edilen gelirler karşılığında tahsil edilemediği,

Buna göre 2017 yılı gelir kesin hesabının toplamı 12.850.990,73 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşmenin % 93 oranında olduğu görüldü. Kesin hesaplar tümü üzerinde oylama yapıldı. Oylama sonucu 2017 yılı kesin hesaplar cetvellerinin Encümenin hazırladığı rapor doğrultusunda; Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi.

Belediye Meclisince 03.04.2018 tarih ve 17 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün yazısına istinaden İmar Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numaraları UİP-6830,7 ve NİP-32512,1 olan ve Talha Şen tarafından düzenlenmiş olan Artvin ili, Borçka ilçesi, Aksu mahallesi, 133 ada 73 numaralı parsele ait plan değişikliği çalışma alanı 0,16 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Borçka Devlet Hastanesinin hemen güney batısında yer alan planlama alanında hâlihazırda eski lojman yapısı mevcuttur. 133 ada 73 parselin büyüklüğü 1635 m2’dir. Mevcut imar planında Sağlık Tesis Alanı kullanımında yer almaktadır. Alan kuzey ve güney yönlerden 7 m. genişliğinde yaya yollarıyla, batı yönden 10 m. genişliğinde taşıt yoluyla çevrelenmektedir. Parsel mevcut imar planında 4580000-4579900 yatay, 473100-473300 dikey koordinatları arasında 1/1000 ölçekli F47A14C4D uygulama imar paftasında, 4580000-4579500 yatay, 473000-473500 dikey koordinatları arasında 1/5000 ölçekli F47A14C4D nazım imar paftasında bulunmaktadır.

Borçka genelinde yaşanan genel afetler sonrasında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından belirlenen hak sahipleri için afet konutları yapımına ihtiyaç duyulması nedeniyle 133 ada 73 numaralı parselin mevcut imar planındaki kullanımını afet konutları yapımına elverişli hale getirmek amacıyla plan değişikliği çalışması yapılması gündeme alınmış olup yapılacak değişiklikte inşaat emsalinin 2,40 olduğu konut alanı öngörülerek 3900 m2 inşaat alanı sonrasında 80-100 m2’lik büyüklüklere sahip afet konutları yapılabilecektir. Bölgede sosyal teknik altyapı alanlarının fazla oluşu, plan değişikliği sonrası artan nüfusa hitap edecek sosyal teknik altyapı ihtiyacını ortadan kaldıracağı gibi mevzuat hükümlerine aykırılık içermemesi, alanın mevcut durumdaki lojman kullanımının ve bölgede zaten insan faaliyetlerinin var olması olumsuzluklara mahal vermeyeceğine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesine Geçildi.

Belediye Meclisince 03.04.2018 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen Kenan Evren Demirten ve Hissedarlarının dilekçesine istinaden imar komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden Plan işlem numarası UİP-6830,8 olan ve Talha ŞEN tarafından düzenlenmiş olan planlama alanı Artvin ili, Borçka ilçesi, Yeniyol mahallesi, 267 ada 2 numaralı parsele ait plan değişikliği çalışması 0,2 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Planlama alanının parsel büyüklüğü 2013,73 m2’dir. Mevcut imar planında ayrık nizam 8 kat yapılanma yüksekliği koşullarına sahip olan konut alanı kullanımında yer almakta olup % 30 taban alanına sahiptir. Alan kuzey ve güney yönlerden 10 ve 15 metre genişliğinde taşıt yollarıyla, batı ve doğu yönlerden 7 m. genişliğindeki yaya yollarıyla çevrelenmektedir. Mevcut imar planında 51100-51200 yatay, 49100-49300 dikey koordinatları arasında 1/1000 ölçekli 50-L-1B imar paftasında yer almaktadır.

İmar planında yapılan düzenlemeyle, genel arazi yapısının topoğrafik koşulları zeminin aşırı eğimli durumu ve benzer sebeplerle yapılaşmaya müsait arazi miktarının sınırlı oluşu, imar planında (+ 0,00) kotu altında açığa çıkan katların iskana yönelik olarak kullanılmasını mümkün ve gerekli kılmış olup mevcut imar planı koşullarının da imkan verdiği şekliyle (+0,00) kotu altında oluşan mevcut kat alanları miktarı dikkate alındığında, mevcut imar planına göre sahip olunan toplam inşaat alanının altında bir yapılaşmaya gidilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda nihai büyüklüğü 2013 m2’ye ulaşan parsel alanında tek yapı kitlesi oluşturulması ve bu yapıya ait ölçülerin ve yapı ölçülerinin mevcut planda sahip olunan inşaat yoğunluğunu aşmayarak 21 m. * 26,60 m. ebatlarında olması öngörülmüştür. Tek yapı kitlesi önerilmesi, mevcut parselin üst ve alt kotları arasında sağlıklı ve ulaşılabilir yapılaşmayı mümkün kılmayacak şekildeki yükselti farklarının varlığı ve Borçka ilçesinde benzer yapı yüksekliğine sahip binalar dikkate alınarak 13 kat yapılanma yüksekliğinin üst sınır olarak belirlenmesine; Belediyemiz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesine Geçildi.

Borçka İlçesi Gündoğdu Mahallesi 158 Ada 28 ve 33 nolu parsellerin imar planı değişikliği ile ilgili Nezaket Dizdaroğlu ve Hissedarlarının ortaklaşa verdikleri dilekçeleri imar komisyonuna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesine Geçildi.

Borçka Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 25.04.5018 tarih ve E.8196167 Sayılı yazısı ile Gündoğdu Mahallesi Maliye Hazinesine ait 153 ada 17 parsel 851,79 m2 Kargir iki kat lojman ve arsası üzerinde bulunan Belediye Başkanlığının şerh- tashihinin bulunduğu taşınmaz üzerinde 12 derslikli Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü binası yapımı için şerh ve tashihinin kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda başka gündem maddesi olmadığından Belediye ve Meclis Başkanı Aslan Atan’n teşekkür konuşmasıyla sona erdirildi.