AnasayfaARTVİN DEĞERLER AKADEMİSİ

ARTVİN DEĞERLER AKADEMİSİ

Artvinliler Hizmet Vakfı Artvin Değerler Akademisi

Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1-Bu düzenlemenin amacı; Artvinliler Hizmet Vakfı bünyesinde kurulan Artvin Değerler Akademisi‘nin Artvinliler Hizmet Vakfı Resmi Senedi ve Akademi’nin kuruluş amaçlarına uygun olarak kültür ve sanat araştırmaları ve çalışmalarını yürütmek üzere Akademinin ve organlarının teşkilat, yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu usul ve esaslar, Artvinliler Hizmet Vakfı Artvin Değerler Akademisi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu usul ve esaslar vakıflar mevzuatı ile birlikle Artvinliler Hizmet Vakfı Resmi Senedi ‘ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu usul ve esaslarda geçen;

Vakıf: Artvinliler Hizmet Vakfı (AHV)’nı,

Vakıf Yönetim Kurulu: Artvinliler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulunu,

Akademi: Artvin Değerler Akademisi’ni,

Akademi Yönetim Kurulu: AHV Artvin Değerler Akademisi Yönetim Kurulunu,

Çalışma Kurulu: Artvin Değerler Akademisi bünyesinde belli bir alanda çalışma yapmak için oluşturulan kurulu,

Kurul Koordinatörü: Çalışma Kurulunun yapacağı çalışmalarda koordinasyon görevini yerine getirecek kişiyi ifade eder.

 

 İKİNCİ BÖLÜM

Akademinin Amaçlan ve Faaliyet Alanları

Akademinin Amaçları

Madde 5- Akademi, Artvin kültürü, sanatı, tasarımı, folkloru ve müziği kapsamına giren tüm alanlıları (müzik, sanat tarihi, geleneksel el sanatları, mimari ve restorasyon, tasarım, sanat eğitimi ve benzeri) ve bu alanlarla ilgili uygulama ve araştırma konularını içeren;

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapılması proje geliştirilmesi ve proje yönetim hizmet verilmesi

b) Müzik, kültür ve sanat alanında yer alan bütün sanat değerlerinin ortaya çıkarılması, ilk ve asıllarının belgelendirilmesi ve kronolojisinin çıkarılması ile müzik, kültür ve sanata ait sürekli ve sistematik bir anlayışla her türlü araştırma-inceleme çalışmalarının başlatılıp yürütülmesi,

c) Var olan bilgi ve dokümantasyonun arşivlenerek, bunlardan ulusal ve uluslararası tüm ilgililerin yararlanmasının sağlanması yönünde yayın, yayım ve benzeri çalışmaların yapılması; ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesinin yanı sıra, ilgili alanlarda sertifika vermek üzere eğitim programlarının yürütülmesi,

d) Kurs, çalıştay, yaz okulu, sempozyum, bienal, sergi, konser ve benzeri etkinliklerin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur.

Akademinin Faaliyet Alanları

Madde 6- Akademi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve çalışma alanına giren tüm konularda aşağıdaki çalışmaları yapar.

a) Araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, bu tür çalışmalara katılmak, desteklemek veya destek almak,

b) Var olan belge ve dokümanın tespit edilmesi ve arşivlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesinin yanı sıra, alanla ilgili henüz belgelenmemiş değerlerin farklı araştırma yöntemleri ile ortaya çıkarılması, arşivlenmesi ve geliştirilmesine yönelik yöntem, fikir ve projelerle, uygulama projeleri ve öneriler üretmek,

c) Ortaya çıkarılan veya var olan sanat değerlerinin koruma altına alınmasına ve restorasyonuna yönelik çalışmalar yürütmek,

d) Amaç ve çalışma alanı ile ilgili Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip ederek literatür ve doküman birikimi yapmak,

e) Belgelendirme ve arşivleme çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan bilgilerden ulusal ve uluslararası düzeyde ilgililerce yararlanılabilmesini sağlamaya yönelik yayın, yayım ve benzeri çalışmalarla, çeşitli sanatsal, bilimsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,

f) Uygun bulunan hallerde arşiv ve diğer olanakları, isteyen yurt içi ve yurt dışı özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere açmak,

g) Etkinlik alanına giren konularda bireylerin araştırma ve incelemeler yapmasına yardımcı olmak,

h) Sanat ve kültürümüzü ülkemize ve dünyaya doğru bir kimlikle tanıtılmasına yönelik çeşitli çalışma ve etkinlikler yürütmek,

i)Tüm bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde diğer kuruluşlarla ve uzman kişilerle iş birliği sağlamak,

j) Alanla ilgili konularda sertifika ve diğer eğitim-öğretim programlarını ve bu programlarla ilgili sertifikasyonları düzenlemek ve yürütmek,

k) Sempozyum, bienal, sergi ve benzeri sanat organizasyonları yapmak,

l) Alanlarında uzman sanatçılarla birlikte belli dönemlerde atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenlemek; fikir, yöntem ve uygulamalara ilişkin geliştirme çalışmalarını yürütmek,

m) Unutulan ve halen sürdürülmekte olan kültür varlıkları üzerinde araştırmalar yapmak ve ortaya çıkarmak,

n) Artvin tarihi, edebiyatı, kültürü ve ekolojisi ile ilgili çalışmaları yazılı ve görsel medyada yayınlanmasını sağlamak,

o) Akademinin bilimsel çalışmaları ile bir referans kuruluş olmasını sağlamak,

p) Artvin’de örgün ve yaygın eğitimin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve sürdürülen başka çalışmalara destek sağlamak,

r) Çeşit organizasyonlar ve eğitimler yoluyla Artvinlilerin çalışma yaşamına ve istihdamına katkı sağlamak,

s) Artvin kökenli bilim insanı, yazar ve sanatçıları ile ilgili envanter oluşturmak. Bu insanların vakıf ve akademi çalışmaları içerisinde yer almasını sağlamak,

t) Akademinin amaçlarına uygun olarak gerçekleştirecek faaliyetlerde resmi kuruluşlar, yerel yönetimler ile Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirlikleri oluşturmak ve ortak çalışmalar yapmak,

u) Bu yollarla ve başka iletişim araçlarının kullanılmasıyla Artvin’in yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkıda bulunmak,

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademinin Çalışma İlkeleri

Çalışma İlkeleri

Madde 7- Akademi ve çalışma kurulları aşağıdaki ilke ve kurallar doğrultusunda çalışmalarını sürdürür:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ortaya konulan temel değerlere ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak,

b) Artvinliler Hizmet Vakfı vakıf senedinde ortaya konulan amaç ve faaliyetlere uygun çalışmalar yapmak,

c) Temel etik kuralara, insan ve kişilik haklarına bağlı olmak,

d) Artvin Ekolojisinin korunması ve geliştirilmesi anlayışı ile hareket etmek,

e) Artvin’in tarihsel ve güncel sosyal ve kültürel yapısına uygun hareket etmek,

f) Bütün çalışmalarda aklı ve bilimi rehber almak ve bütün çalışmaların bilimin kabul ettiği ilke ve yöntemlerle gerçekleştirmesini sağlamak,

g) Tüm çalışma ve görevlendirmelerde ehliyet ve liyakata öncelik vermek,

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademinin Yönetim Organları ve Görevleri

Akademinin Yönetim Organları

Madde 8-Akademinin yönetim organları; yönetim kurulu ve danışma kurulundan oluşur.

Yönetim kurulu

Madde 9– Yönetim Kurulu, Artvinliler Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu tarafından çoğunluğu vakıf mütevellisinden olmak üzere atanan… üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi… yıldır. Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk görevlendirme sırasında uygulanan esaslar çerçevesinde yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 10- Yönetim Kurulu, akademinin amaçlarını gerçekleştirmekten sorumlu bir organ olup akademinin araştırma, eğilim, kültürel etkinlik ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir ve gerektiğinde Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır:

a) Akademinin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Başkanın ve kurul üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Araştırma ve çalışma kurullarından gelecek talep ve önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) Diğer kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

e) Akademinin faaliyet, plan ve programlarının esaslarını kararlaştırmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

f) Alanla ilgili eğitim programlarını hazırlamak, ilgili programların öğretim sorumlularını belirlemek programları yürütmek,

g) Çalışma kurularının ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve örgütsel yönergeler hazırlamak,

h) Yönetim Kurulu Üyeleri arasından veya dışardan seçeceği kişilerle çeşitli çalışma kurulları, komiteler, komisyonlar, topluluklar ve danışma kurulları oluşturmak,

i) Akademide görevlendirilecek elemanları vakıf yönetim kuruluna önermek,

j) Akademinin arşiv ve diğer olanaklarından isteyen kurum ve kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasının uygunluğuna karar vermek.

Yönetim Kurulu Başkanı

Madde 11-Başkan; Vakıf yönetim kurulu tarafından atanan Akademi yönetim kurulu üyeleri tarafından kurulun vakıf mütevellisi olan üyeleri arasından seçilir.

Başkan ihtiyaç halinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirmek üzere Yönetim Kurulunun onayına sunar. Başkanın, görevinden kısa süreli ayrılması başkanlık görevi başkan vekili tarafından yürütülür. Başkan; üç ayı aşan bir süre görevinden uzak kalırsa, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni bir Başkan görevlendirilir.

Yönetim Kurulu Başkanımın Görevleri

Madde 9-Başkanın görevleri şunlardır.

a) Akademinin amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasına yönelik öneriler oluşturarak uygun kararların alınmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve kurul kararlarını uygulamak.

c) Akademinin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak.

d) Akademinin ve çalışma kurullarının çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeler yapmak, çalışma raporları oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Akademinin her tür yer, malzeme ve personel ihtiyaçlarını gerekçeli olarak Vakıf Yönetim Kurulu’na iletmek.

f) Her üç ayda bir akademinin çalışmaları hakkındaki raporu. Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Vakıf Yönetim Kuruluna sunmak.

Çalışma Grupları

Madde 10-Artvin Değerler Akademisinin amaçları doğrultusunda eğitim, kültür, çevre, sanat, edebiyat, spor gibi çeşitli özel alanlarda Çalışma Kurulları Akademi Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

Çalışma Kurullarında bir kurul koordinatörü ve yeterli sayıda uzman üye bulunur. Çalışma kurulu her yılın Ocak ayında yıllık bir program oluşturarak bu programı Akademi Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yapılacak çalışma ve faaliyetlerin bir harcama gerektirmesi halinde bunun için de programla birlikte yönetim kurulu tarafından onay verilir.

Çalışma Kurulları kurul koordinatörünün çağrısı en az 3 ayda bir kez olmak üzere toplanır. Toplantı tutanağı Akademi Başkanlığı’na sunulur.

Akademi Yönetim Kurulu tarafından kurul üyeleri arasından bir sorumlu çalışma kurulu çalışmalarını izlemek ve Yönetim Kurulu ile ilişkileri sağlamak amacıyla görevlendirilir.

Yılda 1 kez toplanan Akademi Genel Kurulu’nda her kurul adına çalışma kurulu koordinatörü yıllık raporunu sunar.

Bu usul ve esaslar Artvinliler Hizmet Vakfı Mütevelliler Genel Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer. Usul ve Esaslar Akademi Başkanı tarafından yürütülür.