AnasayfaArtvin'den HaberlerARTVİN’DE OCAK AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN’DE OCAK AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI AÇIKLANDI

ARTVİN’DE OCAK AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI AÇIKLANDI

Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı.

Hayati Akbaş

ARTVİN-Artvin İl Genel Meclisi Ocak Ayı İl Genel Meclisi Kararlarını açıklandı. Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantılarda bu ay İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 6 gündem maddesini ele alarak karara bağladı.

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları, Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu ve başkan vekillerinin başkanlığında yapılan toplantıların ardından İl Genel Meclisi, gündeminde bulunan 6 konuyu ele alarak görüştü ve karara bağladı.

Ocak ayı toplantılarında İl Genel Meclisi aşağıdaki konuları görüşerek karara bağladı;

Madde 1: 5302 sayılı İl  Özel  İdaresi   Kanununun  12.  maddesi  gereğince  İl  Genel Meclisinin tatil ayının belirlenmesi.

Karar: 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi gereğince “İl Genel Meclisi, İl Genel Meclisince belirlenecek bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.”denilmektedir. Bu nedenle İl Genel Meclisinin 2017 yılında hangi ayda tatile gireceğinin belirlenmesi üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi gereğince İl Genel Meclisimizce 2017 yılı için Ağustos ayının tatil olarak belirlenmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 2: İşletme ve İştirakler Müdürlüğü uhdesinde  faaliyet  gösteren  Çok  Katlı Otopark, Hopa Kopmuş Otobüs Parkı ile Hopa Esenkıyı Tır Parkının 2017 yılı giriş-çıkış ücretlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (o) fıkrasına istinaden yeniden belirlenmesi.

Karar : İşletme ve İştirakler Müdürlüğü uhdesinde faaliyet gösteren Çok Katlı Otopark, Hopa Kopmuş Otobüs Parkı ile Hopa Esenkıyı Tır Parkının 2016 yılı günlük giriş-çıkış ücret tarifesi belirlenmiş ancak işletilmekte olan işletmelerde personel ihtiyacı, harcama ve giderlerin artması nedeniyle uygulanan giriş-çıkış ücretlerinin 2017 yılında yeniden değerlendirilmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3: 5302  sayılı  İl  Özel   İdaresi  Kanununun  17.  maddesi   hükümleri  uyarınca  Denetim Komisyonu oluşturulması ve Denetim Komisyonuna görevlendirilecek Uzman kişiye ödenecek ücretin ve çalışma gün sayısının belirlenmesi.

Karar:  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesinde “İl Genel Meclisi, her yılın Ocak ayında yapılacak toplantısında İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin İl Genel Meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.” Hükmü bulunmaktadır.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi hükümleri uyarınca Denetim Komisyonuna 5 (Beş) üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde 18 oyun kullanıldığı görülerek yapılan tasnif sonucunda, 18’er eşit oy alan Adalet ve Kalkınma Partisinden Hakkı Aytolan, Hüsnü Çakır, Turgut Güner, Cumhuriyet Halk Partisinden Atıf Bolkvazoğlu ve Murat Özçep’in seçilmesine,

Ayrıca; 06 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 21. maddesi gereğince Denetim Komisyonu çalışmalarına, İl Özel İdaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilmesi halinde (1.000) kamu personeli dışından uzman kişi görevlendirilmesi halinde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere günlük ödeme yapılması ve Komisyonda görevlendirilecek kişinin gün sayısının görevlendirildiği tarih itibariyle Denetim Komisyonu çalışmaları ile sınırlandırılmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Madde 4: 5302  sayılı  İl  Özel  İdaresi  Kanununun  36.  maddesi  hükümleri  uyarınca  Tam Zamanlı olarak çalıştırılan personellerin 2017 yılı ücretinin belirlenmesi.

Karar: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 31/12/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgesinin 13. maddesine istinaden, (Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibariyle hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin meclis kararı mutlaka Ocak ayı içinde alınacak ve sözleşme yenileme işlemleri de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır.” denilmiştir.

İl Özel İdaresinde 2016 yılında çalıştırılan Tam Zamanlı Sözleşmeli Elektrik-Elektronik Mühendisi Orhan Güner, Orman Mühendisi Erdal Genç, Jeoloji Mühendisi Uğur Bayramoğlu ile Hukuk Müşaviri Avukat Yeşim Yıldırım Başer’in 2017 yılında çalıştırılması uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi, İçişleri Bakanlığının 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı Genelgesi ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Genelgesine istinaden Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanını aşmamak üzere 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Elektrik-Elektronik Mühendisi Orhan Güner’in Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 2.240,90.-TL, Orman Mühendisi Erdal Genç’in Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 2.240,90.-TL, Jeoloji Mühendisi Uğur Bayramoğlu’nun Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 2.240,90.-TL, Hukuk Müşaviri Avukat Yeşim Yıldırım Başer’in Tam Zamanlı Sözleşmeli personel net ücretinin 3.802,64.-TL olarak belirlenmesine, ek ödeme ücretinin ise 2 sayılı cetvelde gösterilen miktarların verilmesine, yapılan iş’ari oylama neticesinde CHP Grubunun red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 5: İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılına ait yatırım programının (Asfalt, Stabilize Kaplama, Tesviye ve Onarım) görüşülmesi.

Karar: İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan Köy yolları Asfalt, Stabilize Kaplama, Tesviye ve Onarım hizmetlerinin İlimiz Özel İdaresinin 2017 yılı yatırım programına alınması ile ilgili talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun beş gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6: Artvin İli  Merkez İlçesine  bağlı Kalburlu  Köyü sınırları  içerisinde yer  alan tapuda 172 ada ve 1 numaralı parsel üzerine Ümmühan Yılmaz tarafından yapımı planlanan “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu ile Otel” projesine ait imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümler uyarınca onaylanması.

Karar: Artvin İli, Merkez İlçesine bağlı Kalburlu Köyü sınırları içerisinde yer alan tapuda F47-C-13-B4-C pafta, 172 ada ve 1 nolu parsel üzerine Ümmühan YILMAZ tarafından yapılması planlanan “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu ile Otel” projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddeleri hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilerek Komisyonca incelenmesini müteakip düzenlenecek raporun on gün içerisinde Meclis toplantısına sunulmasına, yapılan iş’ari oylama neticesinde mevcudun oybirliği ile karar verildi.